Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Bijnier snacks

Over­be­las­te bij­nie­ren hoe­ven niet het geval te zijn. In dit arti­kel leert u hoe u dage­li­jks uw bij­nie­ren gericht kunt ont­las­ten. Regel­ma­tig klei­ne bij­niers­nacks zijn de oplos­sing en ver­min­de­ren stress in de lever, bij­nie­ren en alvleesklier. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

In tegen­stel­ling tot de eet­ge­woon­ten van veel men­sen is het erg belan­gri­jk om tus­sen de hoofdm­aal­tij­den klei­ne snacks te eten. Dit is zo belan­gri­jk omdat de bloed­sui­ker­spie­gel onge­ve­er ander­half tot twee uur na de maal­tijd daalt. Om deze lage waar­de te com­pen­se­ren, moe­ten de bij­nie­ren een teve­el aan adre­na­line pro­du­ce­ren, wat hen op de lan­ge ter­mi­jn zwaar belast en leegzuigt.

Bescherming van de bijnieren

Je kunt je bij­nie­ren tegen deze con­stan­te stress bescher­men door elke 1,5 tot 2 uur een klei­ne bij­niers­nack te eten. Dit zal u een groot ple­zier doen, zelfs als u lijdt aan een chro­ni­sche ziek­te of een chro­nisch sym­p­toom heeft. In het geval van bran­dend maag­zuur, een opge­bla­zen gev­oel, gewichts­toe­na­me, dia­be­tes, acne, ecze­em, mul­ti­ple scle­ro­se, cys­ten, fibro­my­al­gie en migrai­ne (om er maar een paar te noe­men) is het erg belan­gri­jk om niet nog meer onno­di­ge adre­na­line vrij te maken.

Zoals je waar­schi­jn­li­jk wel kunt raden, gaat het bij deze snack niet om cho­co­la­der­epen of chips. 😉De aan­be­vo­len bij­niers­nacks heb­ben een uit­ge­ba­lan­ceer­de ver­hou­ding glu­co­se, natri­um en kali­um. Deze snacks zijn een belan­gri­jke stap op weg naar zelf­ge­ne­zing. Niet alleen de bij­nie­ren wor­den beschermd, maar ook de lever en de alv­lees­klier erva­ren een enor­me verlichting.

20 bijniersnacks

 • Appel, sel­de­rij en dadels
 • Sinaas­ap­pel, avo­ca­do en spinazie
 • Zoe­te aard­ap­pel, boe­ren­kool en citroensap
 • Kom­kom­mer, avo­ca­do en limoensap
 • bana­nen, Datums en Rom­ein­se sla
 • Kokos­wa­ter, gedr­oog­de abri­ko­zen en selderij
 • Kokos­wa­ter, bana­an en spinazie
 • Peer, bes­sen en veldsla
 • Man­go, vij­gen en selderij
 • Sinaas­ap­pelen, kori­an­der en botersla
 • Fram­bo­zen, man­da­ri­j­nen en groe­ne bladsla
 • BES, rau­we honing en komkommer
 • Appel, Datums en snijbiet
 • Bana­nen, drui­ven en rode bladsla
 • Appel, bloem­kool en komkommer
 • Water­me­loen met limoen­sap en selderijsap 
 • Sel­de­rij en dadels 
 • Sel­de­rij en vijgen 
 • Bloem­kool, dadels en komkommer
 • Bloem­kool, kom­kom­mer en selderij

Je moet elke 90 – 120 minu­ten bij­niers­nacks eten. Moge­l­ijk hebt u ze ook elke 30–60 minu­ten nodig om uw bij­nie­ren te rege­ner­e­ren en geen adre­na­line vrij te geven.

Bijniersnacks en verslavingen 

Deze bij­niers­nacks hel­pen je ook even­tue­le vers­la­vin­g­en te over­win­nen, zoals: B. na snoep of alco­hol om te over­win­nen. Als je pro­be­ert om geraf­fi­neer­de, onge­zon­de sui­kers te ver­mij­den, maar deze niet ver­vangt door natu­ur­li­jke sui­kers uit fruit en zet­meel­ri­jke groen­ten, zal je lichaam na ver­loop van tijd over­spoeld wor­den met adre­na­line tel­kens wan­neer je je favorie­te snoep­je of glas wijn ziet. Je zult waar­schi­jn­li­jk mer­ken dat je je opge­won­den voelt of van bin­nen trilt, wat bei­de ken­mer­ken zijn van een adre­na­lin­e­kick. Doe jezelf een ple­zier en over­sp­oel je lichaam met gene­zen­de natu­ur­li­jke sui­kers en con­su­meer elk uur of twee wat glu­co­se, natri­um en kali­um in de vorm van bij­niers­nacks om te voor­ko­men dat deze adre­na­lin­es­to­ten gro­te scha­de aan­rich­ten aan het lichaam en je bij­nie­ren onno­dig verzwakken. 

Bij­niers­nacks zijn een belan­gri­jk onder­deel van de bescher­ming van uw bij­nie­ren en zou­den daa­rom een dage­li­jks onder­deel van uw gezond­heids­zorg moe­ten zijn. 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands