Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

De juiste bosbessen voor de Heavy Metal Detox Smoothie

De juis­te bos­bes­sen voor HMDS zijn cru­cia­al omdat alleen deze zwa­re meta­len uit de her­senen en diep uit de orga­nen kun­nen ver­wij­de­ren. Waar moet je op let­ten om het opti­ma­le effect van je smoothie te bereiken? 
Kom met wilde bosbessen

Bos­bes, bos­bes, wil­de bos­bes, … in Duit­sta­li­ge lan­den gebrui­ken we ver­schil­len­de woor­den als we het over het­z­elf­de recept heb­ben: de hea­vy metal detox smoothie of “HMDS” (uit het Engels voor Hea­vy Metal Detox Smoothie). Wij let­ten bewust op het ver­schil tus­sen de gekweek­te blau­we bes en de wil­de vari­ant. Je kunt ook het exac­te ver­schil zien: de eers­te is wit aan de bin­nen­kant en de laats­te is mee­s­tal blauw aan de bin­nen­kant.
Zon­der ver­de­re cri­te­ria is de wil­de vari­ant uiteraard de bete­re en gezon­de­re vari­ant. In Euro­pa komen we vooral deze soort tegen, die ook wel wild wordt genoemd Vac­ci­ni­um myr­ti­li­us. In Engels­spre­ken­de lan­den heet het Bos­bes toegewezen.

Het is ech­ter van cru­cia­al belang om een belan­gri­jk cri­te­ri­um voor de “HMDS” in over­weging te nemen en hier­vo­or moe­ten we nader kijken.

De ontgiftingseigenschap

Voor de detox-smoothie met zwa­re meta­len heb­ben we een bes­sen­ei­genschap nodig die overe­en­komt met de naam: er wordt gezegd dat deze de zwa­re meta­len uit het lichaam ver­wij­dert. Het is ook belan­gri­jk dat ze vooral meta­len uit het hele lichaam ver­wij­de­ren Ook vanuit de her­senen moet wor­den verwijderd!

Daar­vo­or heb­ben we de afwis­se­ling nodig Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um. In het Engels heet het “Bos­bes“ en onze favorie­te auteur bed­oelt deze varië­teit ook als hij het heeft over de “Wild Blueber­ries”. Hij wijst er nog pre­cie­zer op dat de varië­teit Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um, bij voor­keur uit de Regio Main­e/­Noord-Ame­ri­ka en Cana­da, dat de ster­ks­te metaal­ont­gif­ten­de eigenschap­pen heeft, het ‘ultie­me’, zoals hij zegt. Het heeft ook een hoger gehal­te aan anti­oxidan­ten dan wel­ke ande­re bos­bes­sen­so­ort dan ook.

Hoe je ze herkent

De Cana­de­se wil­de bos­bes­sen­va­rië­teit Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um geleert het ster­kst en hier­door wordt de HMDS snel “pud­ding­ach­tig”. Deze eigenschap bindt zwa­re meta­len in het lichaam. De wil­de bos­bes­sen (angusti­fo­li­um) halen de zwa­re meta­len uit de orga­nen, de lever en de her­senen en bin­den ze – zo wer­ken ze als Bind­mid­de­len voor de meta­len, die ver­vol­gens naar bui­ten kan wor­den vervoerd.

De verwarring

De ver­schei­den­heid Vac­ci­ni­um myr­ti­li­us, die niet exclu­sief in Euro­pa voor­komt, gro­eit heel anders dan het ras Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um. Hij gro­eit in klei­ne hoe­ve­el­he­den en wijd ver­s­preid, waar­door er niet genoeg kan wor­den geoogst om aan de vraag te vol­doen en het de vraag is wat er pre­ci­es in een pak­je wil­de blau­we bes­sen zit, omdat alleen “Bil­ber­ries” bij­na onmo­ge­l­ijk is. Het is ook niet de “Wild Blueber­ry” (angusti­fo­li­um) waar onze favorie­te auteur het over heeft. Hoe­wel het ook ont­gif­ten­de eigenschap­pen heeft, ver­wij­dert het slechts klei­ne hoe­ve­el­he­den uit het spijsverteringskanaal.

De alternatieven

“Bos­bes­sen” (Vac­ci­ni­um myr­ti­li­us) en alle wil­de bes­sen zoals fram­bo­zen, bra­men, enz. heb­ben allem­aal gene­zen­de eigenschap­pen en voe­dings­stof­fen zoals anti­oxidan­ten. Zoals eer­der ver­meld ver­wij­de­ren ze ook klei­ne hoe­ve­el­he­den meta­len uit de darm­en, maar ze kun­nen deze niet ver­wij­de­ren uit de her­senen, de lever en diep in de orga­nen.
De Euro­pe­se wil­de bos­bes. Blau­we bos­bes is daa­rom niet het juis­te ras.
Je hebt ech­ter niet per se alle 5 ingre­diën­ten in HMDS nodig (spi­ru­li­na, ger­steg­rass­ap­p­oeder, Atlan­ti­sche dul­se, kori­an­der en wil­de bos­bes (angusti­fo­li­um)) om effec­ti­vi­teit te berei­ken. Zon­der de wil­de bos­bes bestaat het uit 4 ingre­diën­ten en zon­der de maxi­ma­le effec­ti­vi­teit “, maar wat helem­aal pri­ma is. Als je bra­men gebruikt, vooral wil­de, zijn deze ook geschikt als alter­na­tief, ook al doen ze niet het­z­elf­de als de wil­de bos­bes – de Vac­ci­ni­um angusti­fo­li­um.

Online bron:

Poe­der van wil­de bos­bes­sen van Vimergy

Leve­rings­bron off­line voor Duitsland: 

  • Aldi Süd – bio­lo­gi­sche bosbessen
  • Ede­ka – Cana­de­se wil­de bos­bes­sen, zak van 750 g, bevroren
  • Ede­ka – bio­lo­gi­sche blau­we bes­sen (hier ver­schilt de inhoud afhan­ke­li­jk van de lever­an­cier en par­tij, het kan bei­de zijn angusti­fo­li­um of myr­ti­li­us wor­den opgenomen)
  • Kauf­land – K Klas­sie­ke bos­bes­sen, bevroren
  • Net­to – Cana­de­se wil­de bos­bes­sen, bevroren
  • Nor­ma – bio­lo­gi­sche blau­we bes­sen (hier ver­schilt de inhoud afhan­ke­li­jk van de lever­an­cier en par­tij, het kan bei­de zijn angusti­fo­li­um of myr­ti­li­us wor­den opgenomen)
  • Lidl – afhan­ke­li­jk van of op het bio­lo­gi­sche label niet-EU-land­bouw staat (dan is het angusti­fo­li­um) of EU-land­bouw (dan is het myrtillius) 

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands