Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Recept voor selderijsap: zo doe je het goed!

Sel­de­rie­sap is een wereld­wij­de beweging gewor­den die steeds popu­lair­der wordt. In dit sel­de­rie­sa­pre­cept leer je hoe je het waar­de­vol­le sap zelf kunt maken, wan­neer je het het bes­te kunt drin­ken en wat je er zeker niet mee moet doen. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Sel­de­rie­sap mag alleen op een lege maag wor­den gedr­on­ken, anders kan het zijn gene­zen­de werk­ing niet ont­wik­kelen. Pro­be­er ’s och­tends minim­aal 15 tot 30 minu­ten voor het ont­bijt een hal­ve liter vers sel­de­r­ij­sap te drin­ken. Sel­de­rie­sap zou zijn vol­le­di­ge gene­zen­de kracht ver­lie­zen als het bij­vo­or­beeld direct bij het ont­bijt of bij een mid­dags­nack zou wor­den gedr­on­ken. Het zou ook ver­ke­erd zijn om iets toe te voe­gen aan uw recept voor sel­de­rie­sap, of het nu citro­en, appel, col­la­ge­en, boe­ren­kool, appel­azi­jn, zelfs water of ijs is. Wat je er ook in stopt, het doet de voor­de­len van puur, onver­valst sel­de­r­ij­sap teniet. Sel­de­r­ij­sap moet puur gedr­on­ken worden! 

Het recept voor selderiesap

Dit heb je nodig voor ca. 0,5 liter puur selderiesap:

Voor­be­rei­ding:

Voor het sel­de­rie­sa­pre­cept zou het ide­aal zijn om bio­lo­gi­sche sten­gels bleek­sel­de­rij te kopen. Als u ech­ter con­ven­tio­n­ele sel­de­rij gebruikt, was deze dan met warm water en een paar drup­pels onge­par­fu­meerd was­mid­del voor­dat u sap gaat maken. bio­lo­gisch afwas­mid­del (niet met zuive­ringszout). Spoel de sta­ven ver­vol­gens goed af onder stromend water. 

Als je een sap­cen­tri­fu­ge gebruikt, haal de staaf­jes dan door de sap­cen­tri­fu­ge en zeef het sap ver­vol­gens door een fijn­ma­zi­ge zeef. Dit is de eni­ge manier om ervo­or te zor­gen dat alle vezel­com­po­nen­ten uit het sap wor­den verwijderd. 

Als u een krach­ti­ge blen­der gebruikt, wor­den de staaf­jes na het was­sen in klei­ne stuk­jes gehakt. BELANGRIJK: Voeg indi­en moge­l­ijk geen water toe om te voor­ko­men dat de gene­zen­de eigenschap­pen van sel­de­rie­sap wor­den ver­nie­tigd. Begin met men­gen met een klei­ne hoe­ve­el­heid en voeg dan gelei­de­li­jk de res­teren­de stuk­ken toe. Na het men­gen moet de gepu­re­er­de pap door een noten­melk­zak of iets der­ge­li­jks wor­den geperst, zodat alleen puur sel­de­rie­sap overblijft. 

Drink je sel­de­rie­sap zo vers moge­l­ijk, maar altijd op minim­aal 15 tot 30 minu­ten afstand van ande­re dran­ken en voedingsmiddelen. 

Op goe­de gezondheid! 

Dit is wat je moet toevoegen aan het recept voor selderijsap: NIETS! 

Je zult niet pro­fi­te­ren van de enor­me gene­zen­de voor­de­len van sel­de­rie­sap, zelfs niet als je sten­gels bleek­sel­de­rij eet of sel­de­rij aan je smoothie toevoegt. De natri­um­clus­t­erz­ou­ten in sel­de­rie­sap, die pri­ma­ir ver­ant­wo­or­de­li­jk zijn voor de gene­zing, berei­ken de her­senen niet eens als je de sel­de­rie bij­vo­or­beeld in je smoothie doet. Het­z­elf­de gebe­urt als je de hele bleek­sel­de­rij pure­ert en ver­vol­gens met de vas­te com­po­nen­ten opdrinkt, ook al berei­ken de clus­t­erz­ou­ten de her­senen niet. Als u sel­de­rie­sap drinkt, als u ander voed­sel in uw maag heeft, als u de sten­gels bleek­sel­de­rij eet in pla­ats van er sap van te maken, als u sel­de­rij als extra ingre­diënt aan een ander gro­en sap toevoegt of als u ande­re ingre­diën­ten toevoegt zoals col­la­ge­en, actie­ve kool , enz. aan uw sel­de­rie­sa­pre­cept Voeg appel­ci­de­ra­zi­jn toe om te voor­ko­men dat de clus­t­erz­ou­ten uw her­senen berei­ken. Dit zijn slechts enke­le voor­beel­den van hoe al deze toevoe­gin­gen sel­de­rie­sap zijn helen­de eigenschap­pen ontnemen. 

Wacht minim­aal 15 tot 30 minu­ten als u ’s och­tends wak­ker wordt Citroen­wa­ter voor­dat je je pure sel­de­rie­sap drinkt. Wacht dan minim­aal 15 tot 30 minu­ten tot het ontbijt. 

citroen­sap

Sel­de­rie­sap bestaat uit slechts één ingre­diënt. Zelfs een sap­meng­sel met bij­vo­or­beeld sel­de­rie- en citroen­sap geeft je ’s och­tends niet de voor­de­len die je wilt. Het is goed als je van ande­re sap­meng­sels houdt, maar bewaar die voor later op de dag. Het recept voor sel­de­r­ij­sap in de vroe­ge och­tend bevat slechts één ingre­diënt: sel­de­rie. Com­mer­cie­el gebotteld sel­de­rie­sap wordt vaak gemengd met citroen­sap. Als u deze sap­pen drinkt, zul­len ze u niet de gene­zen­de voor­de­len bie­den die u ervan ver­wacht. Er zijn nog meer pro­ble­men met sel­de­r­ij­sap in fles­sen, lees er hie­ron­der meer over. 

Appel­ci­der azijn

Ver­mijd het toevoe­gen van appel­ci­de­ra­zi­jn aan uw sel­de­rie­sa­pre­cept. Je kri­jgt geen enkel voor­deel van sel­de­rie­sap als je er appel­ci­de­ra­zi­jn in giet, maar het is wel een van de snels­te manie­ren om je sel­de­rie­sap te ver­nie­ti­gen. Met appel­ci­de­ra­zi­jn ver­nie­tig je direct de natri­um­clus­t­erz­ou­ten, spijs­ver­te­rings­en­zy­men en plan­ten­hor­mo­nen in sel­de­rie­sap. De vit­ami­ne C in sel­de­rie­sap wordt onmid­del­li­jk onbruik­baar gema­akt. De gehe­le struc­tuur van het sel­de­rie­sap wordt onmid­del­li­jk ver­nie­tigd. De toevoe­ging van appel­ci­de­ra­zi­jn aan sel­de­rie­sap wordt ech­ter nog steeds aan­ge­pre­zen als een lovens­waar­di­ge bron van­we­ge geld­gedre­ven belan­gen en agenda’s. Bli­jf stand­vas­tig en laat u niet in de war bren­gen. Zodra de appel­ci­de­ra­zi­jn in het sel­de­rie­sap terecht­komt, oxide­ert het onmid­del­li­jk, dus houd daar reke­ning mee. 

Fruit- en groen­te­s­ap­pen en groe­ne sappen

De gene­zen­de eigenschap­pen van sel­de­rie­sap zul­len sterk wor­den aan­ge­tast als je het sel­de­r­ij­sa­pre­cept op smaak brengt met boe­ren­kool, appels, wortels, gem­ber en kom­kom­mers. Hoe ver­lei­de­li­jk het ook is, bewaar deze ingre­diën­ten voor een ander sap­je later op de dag. 

Water of ijs

Het is geen goed idee om sel­de­r­ij­sap en water te men­gen, omdat ze zo ver­schil­lend zijn. Onze favorie­te auteur raadt daa­rom af om sel­de­r­ij­sap te ver­dun­nen met water of ijs. De voor­de­len van sel­de­rie­sap wor­den teniet­ge­da­an door gewoon water. Dit is ook de reden waa­rom sel­de­rie­sap niet mag wor­den gede­hy­dra­teerd en ver­vol­gens met water moet wor­den gere­con­sti­tue­erd. Omdat gewoon water niet levend is, zal het toevoe­gen van water het sel­de­rie­sap niet herstellen. 

Col­la­ge­en

Een van de meest ramp­za­li­ge din­gen die je in je sel­de­r­ij­sa­pre­cept kunt men­gen, is col­la­ge­en. De voor­de­len van sel­de­rie­sap wor­den teniet geda­an op het moment dat je extra col­la­ge­en com­bi­neert met sel­de­rie­sap in je lichaam. Elk natri­um­bun­delz­out en enzym in het sap reage­ert nega­tief op het aan­vul­len­de col­la­ge­en alsof het een gif is. Zodra het meng­sel van sel­de­rie­sap en col­la­ge­en in de mond en maag terecht­komt, hech­ten de clus­t­erz­ou­ten van sel­de­rie­sap zich aan het vreem­de col­la­ge­en en pro­be­ren dit via het spijs­ver­te­rings­ka­naal uit het lichaam te ver­wij­de­ren. Ter­wi­jl de clus­t­erz­ou­ten pro­be­ren het extra col­la­ge­en te neu­tra­li­se­ren, over­spoelt en absor­be­ert de kle­ve­ri­ge aan­we­zig­heid van het col­la­ge­en de natriumclusterzouten. 

Als je col­la­ge­en aan het recept voor sel­de­rie­sap toevoegt, gaan de onge­loo­f­li­jke voor­de­len van het sap ver­lo­ren. Pro­be­ren het vreem­de col­la­ge­en via het spijs­ver­te­rings­ka­naal te ver­wij­de­ren is dan het eni­ge doel van sel­de­rie­sap. Het lichaam scheidt het extra col­la­ge­en uit als afval­pro­duct en komt niet eens in de bloed­ba­an terecht. Omdat al het vreem­de col­la­ge­en dat de darm­wand ver­la­at naar de lever wordt geleid, heeft de lever nog een onrust­sto­ker die moet wor­den uit­ge­sor­teerd en opgeborgen.

Het inne­men van extra col­la­ge­en (vooral in de vorm van sel­de­rie­sap) helpt de huid, gewrich­ten, haren en nagels niet en mag daa­rom onder geen enke­le omstan­dig­heid wor­den geda­an. Het bes­te is om uw lichaam te onder­steu­nen bij het pro­du­ce­ren van zijn eigen col­la­ge­en (en gal). Anti­oxidan­ten, de juis­te vit­ami­ne B12 en de zwa­vel die van natu­re in groen­ten voor­komt, evenals cal­ci­um, magne­si­um, zink en sili­ca, die voor­ko­men in voe­dings­mid­de­len en voe­dings­sup­ple­men­ten, zijn nut­tig. Dit zijn de nood­za­ke­li­jke ele­men­ten die je echt onder­steu­nen, naast het regel­ma­tig drin­ken van puur sel­de­rie­sap en het ont­gif­ten van de lever van gif­stof­fen. De waar­heid is dat het nemen van col­la­ge­en hier­bij NIET kan hel­pen. Dit is een val­se theo­rie die er alleen maar toe leidt dat con­su­men­ten wor­den misbruikt.

Eiwit­poe­der en actie­ve kool

Twee ande­re trends die naar voren zijn geko­men, zijn de toevoe­ging van eiwit­poe­der en actie­ve kool aan het recept voor sel­de­rie­sap. Het eni­ge dat hier­door wordt bereikt, is dat de natri­um­clus­t­erz­ou­ten in sel­de­rie­sap hun gene­zen­de eigenschap­pen verliezen. 

HPP en gebotteld selderijsap

HPP staat voor hoge­druk­pas­teu­ri­sa­tie en houdt in dat het sap vanuit een pro­duc­tie­fa­ci­li­te­it wordt gele­verd, niet vers koud­ge­perst, gebotteld en die dag voor u in het schap wordt gezet. Je zou het idee kun­nen kri­j­gen dat het sap rauw is, omdat het pas­teu­ri­sa­tiepro­ces van HPP geen warm­te ver­eist. Pre­ci­es het tege­no­ver­ge­stel­de is het geval. Al het HPP-sap is gede­na­tu­re­erd. Als gevolg van dit nieu­we pro­ces, dat nog niet is getest, zijn de cel­s­truc­tu­ren van het sap van vorm en vorm ver­an­derd. Gedu­ren­de hon­der­den jaren is bewe­zen dat regel­ma­ti­ge pas­teu­ri­sa­tie vei­lig is. U mag ech­ter ook geen gewoon gepas­teu­ri­se­erd sel­de­r­ij­sap drin­ken. Het moet vers en rauw zijn. Het is ver­ke­erd om aan te nemen dat HPP rauw sap bete­kent. Dat is maar theo­rie. Om de houd­baar­heid te ver­len­gen, werd het vers­to­ord en aangetast.

HPP-sap biedt niet de gezond­heids­vo­or­de­len van vers sel­de­r­ij­sap. Het is gemak­ke­li­jk voor te stel­len dat veel men­sen naar HPP-sel­de­rie­sap gri­j­pen, het een tijd­je drin­ken en het dan opge­ven omdat hun toe­st­and en sym­pto­men niet zijn ver­be­terd. Ver­draag het niet. Aan de ande­re kant is het pri­ma om sel­de­rie­sap te drin­ken dat die dag in een fles in een sap­bar in een win­kel op de plank is gepla­atst, als je kunt veri­fië­ren wan­neer dat sel­de­rie­sap is gema­akt, zodat het die dag ook echt is gema­akt. Het is natu­ur­li­jk het bes­te als je kunt wach­ten tot het sap voor je neus vers wordt gema­akt. U kunt even­tueel ook voo­r­af bel­len om er zeker van te zijn dat uw sel­de­r­ij­sap op een bepaald tijds­tip kla­ar staat wan­neer u het kunt ophalen. 

Sel­de­rij­ta­blet­ten en selderijpoeder

Er is geen enke­le manier waar­op u met sel­de­rij­ta­blet­ten of ‑poe­der dez­elf­de resul­ta­ten kunt ver­kri­j­gen als met vers sel­de­rie­sap. Er zijn enke­le krui­den en vruch­ten die in gedr­oog­de of poe­der­vorm nut­tig kun­nen zijn, maar deze alter­na­tie­ve vor­men zijn, in het geval van sel­de­rij, geld­vers­pil­ling en bie­den niet dez­elf­de voor­de­len als ver­se sel­de­rij voor uw sel­de­rie­sa­pre­cept. Alleen gepers­te, ver­se, pure sel­de­rij biedt de gene­zen­de voor­de­len. Het is belan­gri­jk op te mer­ken dat het voe­dings­sup­ple­ment Sel­de­ri­j­kracht, GEEN sel­de­rie­poe­der of sel­de­rij­ta­blet­ten. Het is een aan­vul­ling op het drin­ken van sel­de­rie­sap en bevat helem­aal geen sel­de­rij. Je neemt het 30 minu­ten voor of na het selderiesap. 

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands