Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Niveaus van genezing: de 5 niveaus zonder voedsel

Bent u nieuw op het gebied van con­for­me voe­ding en weet u niet zo goed waar u moet begin­nen? Of bent u al meer bekend met de infor­ma­tie en wilt u graag ver­der­ga­an met de fasen van gene­zing? Hier vindt u bege­lei­ding voor uw vol­gen­de stappen. 

Vooruitgaan door de stadia van genezing door op elk no-food-niveau te werken

Je zet een hele gro­te stap in de gene­zings­fa­sen als je de voe­dings­mid­de­len van niveau 1 uit je die­et schrapt. Deze voe­dings­mid­de­len zijn het meest schade­li­jk voor onze gezond­heid. Dus zodra u er kla­ar voor bent om bepaal­de voe­dings­mid­de­len op te geven, moet u zich con­cen­tre­ren op de voe­dings­mid­de­len uit niveau 1. Zodra je al het voed­sel van niveau 1 hebt ver­me­den, kun je door­ga­an naar niveau 2. En met de ande­re niveaus ga je op pre­ci­es dez­elf­de manier te werk. Als je al voed­sel uit de eers­te vijf niveaus ver­mijdt en nog snel­ler suc­ces wilt beha­len, kun je de bonus­lijst beki­jken. Houd er ech­ter reke­ning mee dat het nut­ti­ger is om voe­dings­mid­de­len van lage­re niveaus vol­le­dig te ver­mij­den dan te kies­keu­rig te zijn over voe­dings­mid­de­len van hoge­re niveaus of het bonus­ni­veau. De vol­gen­de lijst met de ver­schil­len­de niveaus van ‘geen voed­sel’ komt uit het boek Genees jezelf:

De verschillende niveaus

Niveau 1

 • Eie­ren
 • Zuivel­pro­duc­ten
 • glu­ten
 • Fris­drank
 • te veel Zout

Level 2

 • var­kens­v­lees
 • toni­jn
 • Maïs

Niveau 3

 • indus­trië­le oliën (Plan­ta­ar­di­ge olie, palm­o­lie, koolzaa­do­lie, maï­so­lie, saf­f­loer­o­lie, sojaolie)
 • soja
 • lam
 • Vis En zeevruch­ten (exclu­sief wil­de zalm, forel en sardines)

Niveau 4

 • Azi­jn (inclu­sief appelciderazijn)
 • gefer­men­teer­de voe­dings­mid­de­len (inclu­sief kom­bu­cha, zuur­kool en kokosaminos)
 • Cafeï­ne (kof­fie, matcha, cho­co­la­de en andere) 

Niveau 5 

 • Kor­rel (behal­ve gierst en haver)
 • Alle oliën (inclu­sief gezon­de­re oliën zoals oli­j­fo­lie, wal­noot, zon­ne­b­lo­em, kokos­noot, sesam, avo­ca­do-, druivenpit‑, amandel‑, macadamia‑, pin­da- en lijnzaadolie)

bonus

Om nog snel­ler suc­ces te beha­len, is het de moei­te waard om het vol­gen­de te vermijden:

 • Zout en kunst­ma­ti­ge krui­den (pure krui­den zijn prima)
 • Vet (een tijd­je vol­le­di­ge onthouding)

Ver­min­der boven­di­en of laat het vol­gen­de achterwege:

 • alco­hol
 • Natu­ur­li­jke aroma’s/kunstmatige aroma’s
 • voe­dings­gist
 • citro­en­zuur
 • Aspar­taam
 • ande­re kunst­ma­ti­ge zoetstoffen
 • Glut­amaat (MSG)
 • form­alde­hyde
 • con­ser­ve­er­midde­len

In het boek kunt u meer lezen over de rede­nen waa­rom de genoem­de voe­dings­mid­de­len schade­li­jk zijn voor uw gene­zing Genees jezelf.

Elk pad is anders

Het tem­po dat u kiest om door de indi­vi­du­ele gene­zings­fa­sen te gaan, is vol­le­dig indi­vi­dueel. Mis­schien heb je per­so­on­lijk je doel al bereikt door de voe­dings­mid­de­len uit niveau 1 te ver­mij­den. Dat is helem­aal pri­ma en nu al een groot succes. 

Pro­be­er jezelf niet te veel met ande­ren te ver­ge­li­jken en zet jezelf onder druk tij­dens je reis. Er zijn ver­schil­len­de rede­nen waa­rom som­mi­ge men­sen het gemak­ke­li­jker vin­den om zich aan de nieu­we pro­to­col­len te hou­den dan ande­ren. Som­mi­gen kri­j­gen mis­schien veel steun en aan­moe­di­ging van fami­lie en men­sen om hen heen, ter­wi­jl ande­ren mis­schien in een min­der ent­housi­as­te omge­ving terecht­ko­men. Mee­s­tal zijn het de men­sen die erg ziek zijn, die de pro­to­col­len zeer strikt vol­gen. Voor hen is het lij­dens­ni­veau en de daar­mee gepaard gaan­de ver­min­der­de kwa­li­te­it van leven zo hoog dat ande­re fac­to­ren niet zo zwaar meewegen.

Voor iede­reen bij wie het sys­te­ma­tisch ver­wij­de­ren van voed­sel een zeer sterk gev­oel van ont­be­ring teweegbrengt en gepaard gaat met de vraag: “Wat moet ik nu eten?”, zijn er natu­ur­li­jk ande­re manie­ren om aan de slag te gaan met de nieu­we manier van eten. In pla­ats van bepaal­de voe­dings­mid­de­len te schrap­pen, kunt u in pla­ats daar­van de hoe­ve­el­heid fruit, groen­ten, krui­den en wil­de voe­dings­mid­de­len in uw dage­li­jk­se menu ver­ho­gen vet­vri­je och­tend inte­gre­ren, aan­be­vo­len sup­ple­men­ten neem, drink sel­de­rie­sap en en en. De moge­l­ijk­he­den zijn divers en er is niet slechts één manier. Er zijn zove­el maat­re­ge­len die je weer een stap in de goe­de richt­ing kun­nen bren­gen. En elke stap in de goe­de richt­ing telt! Begin waar het voor u het gemak­ke­li­jkst is om het te imple­men­te­ren. Vind je eigen tem­po. Meer tips voor beg­in­ners vind je in Arti­kel voor beg­in­ners.

Van 0 naar 100 gaan kan averechts werken

Omdat ons voed­sel met zove­el aspec­ten van ons leven ver­bonden is, kan een radi­cale ver­an­de­ring in onze eetrou­ti­ne ons hele leven op zijn kop zet­ten. Hel­aas komt het vaak voor dat te veel ver­an­de­rin­gen in één keer niet echt duurzaam zijn. In eers­te instan­tie kun­nen we alle radi­cale ver­an­de­rin­gen mis­schien een tijd­je vol­hou­den in de hoop dat de infor­ma­tie ont­wa­akt en de nieu­we ener­gie en wils­kracht die daar­mee gepaard gaat. Maar het kan snel gebeu­ren dat we opbran­den en over­wel­digd raken door de snel­le ver­an­de­rin­gen, alles over­bo­ord gooi­en en terug­ke­ren naar onze oude manier van leven, inclu­sief al het onpro­duc­tie­ve voedsel. 

Om deze reden is het raad­zaam om je gro­te doel op te delen in klei­ne­re sta­dia van gene­zing. Ver­vol­gens pro­be­er je stap voor stap in je eigen tem­po door te voe­ren, zodat je vertrou­wen kri­jgt en de ver­an­de­rin­gen echt duurzaam zijn. Elke stap moet gemak­ke­li­jk te vol­tooi­en zijn. Ben­ader nieu­we niveaus en als u zich over­wel­digd voelt door de nieu­we ver­an­de­ring, neem dan gerust een stap­je terug. 

Je lichaam spreekt tegen je in de stadia van genezing

Als je al ver­der bent in je gene­zings­fa­se en je bij­vo­or­beeld voor het eerst in je leven alle radi­cale vet­ten vol­le­dig wilt ver­mij­den, stel jezelf dan niet meteen tot doel dit de komen­de zes maan­den strikt te doen. Pro­be­er lie­ver te luis­te­ren naar hoe u fysiek en emo­tio­neel op deze ver­an­de­ring reage­ert en zorg ervo­or dat uw vol­gen­de bes­lis­sin­gen altijd afhan­ke­li­jk zijn van uw hui­di­ge emo­tio­n­ele toestand. 

Voor som­mi­ge men­sen lijkt het opge­ven van vet geen groot pro­bleem, ter­wi­jl ande­ren er pas na jaren of mis­schien zelfs nooit in sla­gen om vet­vrij te leven. Ook hier zijn de rede­nen hier­vo­or tal­ri­jk. Voor som­mi­gen brengt opge­ven veel emo­tio­n­ele aspec­ten met zich mee. Ande­ren heb­ben last van ont­gif­tings­ver­schi­jn­selen, ter­wi­jl ande­ren geen groot ver­lan­gen heb­ben om vet­vrij te leven omdat de maat­re­ge­len die zij al heb­ben geno­men voor hen ruim­schoots vol­doende zijn.

Adrenaline maakt je ziek

Houd niet vast aan onrea­lis­ti­sche doelen die u onder druk zet­ten. Druk creëert het tege­no­ver­ge­stel­de van wat we met deze levens­sti­jl wil­len berei­ken. Druk zorgt voor adre­na­line en adre­na­line heeft een nega­tie­ve invloed op uw lichame­li­jke gezond­heid. Adre­na­line is vaak de onont­dek­te maar cru­cia­le fac­tor die je gene­zing blok­ke­ert. Daa­rom is het zo cru­cia­al om een gev­oel te ont­wik­kelen wan­neer je inner­li­jke weer­stand hebt tegen ver­an­de­ring of vast­houdt aan ver­wacht­in­gen die je onder druk zet­ten. Mis­schien had je ver­wacht dat je bin­nen een jaar van je ecze­em of chro­ni­sche ver­mo­eid­heid zou gene­zen. Als je ver­wacht­ing niet lijkt uit te komen, pro­be­er dan de ver­wacht­ing los te laten in pla­ats van jezelf de schuld te geven dat je je doel niet hebt bereikt. Je lichaam heeft waar­schi­jn­li­jk wat lan­ger nodig om de gene­zings­fa­sen te door­lo­pen en beter te wor­den, omdat het dui­de­li­jk te maken heeft met een hoge­re toxi­sche belas­ting dan je aan­van­ke­li­jk ver­moed­de. Heb com­pas­sie met jezelf, want jij bent niet ver­ant­wo­or­de­li­jk voor jouw klach­ten en ziekte.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands