Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

De vetvrije ochtend

Dank­zij de ‘vet­vri­je och­tend’ kun­nen uw lever en de rest van uw lichaam hal­ver­we­ge de och­tend door­ga­an met ont­gif­ten. Tegenwo­or­dig wor­den we bloot­ge­steld aan tal­lo­ze gif­stof­fen en daa­rom is het abso­luut nood­za­ke­li­jk om ons lichaam met pas­sen­de maat­re­ge­len te ondersteunen. 

Er zijn zove­el din­gen die ons storen op onze pla­neet (ziek­te­ver­wek­kers, gif­stof­fen, onge­zond voed­sel, stress en nog veel meer) en daa­rom is deze hulp voor ons lichaam drin­gend nodig. Zelfs als u zich nu sterk en gezond voelt, zal de och­ten­drei­ni­ging uw immu­un­sys­teem hel­pen vers­ter­ken, zodat het u beter kan bescher­men tegen alles wat in de toeko­mst op uw pad kan komen.
De ‘vet­vri­je och­tend’ geeft je hele lichaam de kans om gif­stof­fen kwijt te raken en te gene­zen. De dag beg­int met een hal­ve liter citroen­wa­ter (sap van een hal­ve citro­en op 1/2 liter water). Het citroen­wa­ter spoelt de ont­sta­ne ont­gif­tingspro­duc­ten uit de lever en zorgt ervo­or dat ze effec­tief wor­den uit­ge­schei­den. Het citroen­wa­ter moet niet heet gedr­on­ken wor­den, omdat het water bij hoge tem­pe­ra­tu­ren zijn leven­dig­heid ver­liest en citroen­wa­ter zijn hoofdtaak, name­li­jk het rei­ni­gen van de lever, niet meer kan ver­vul­len. Maar dat bete­kent niet dat citroen­sap in bij­vo­or­beeld hete thee je geen Het heeft niet lan­ger de kracht om de lever te rei­ni­gen, maar voor­ziet u nog steeds van belan­gri­jke voe­dings­stof­fen zoals vit­ami­ne C en calcium. 

Voeg na een pau­ze van 20 minu­ten 1/2 liter vers geperst sel­de­r­ij­sap toe. Wacht dan minim­aal een half uur voor­dat je je eers­te maal­tijd of smoothie eet. 

Waarom moet ontgifting überhaupt plaatsvinden? 

Je vraagt je mis­schien af: waa­rom moe­ten we ons lichaam eigen­li­jk ont­gif­ten? Doet ons lichaam dit niet van natu­re? Het ant­wo­ord is. Ja, hij doet zijn best! Tegenwo­or­dig wor­den we ech­ter bloot­ge­steld aan tal­lo­ze gif­stof­fen en het is daa­rom abso­luut nood­za­ke­li­jk om ons lichaam met pas­sen­de maat­re­ge­len te onder­steu­nen bij het ont­gif­tingspro­ces. Zon­der de juis­te hulp­mid­de­len kan ons lichaam vaak niet meer omga­an met de gif­stof­fen.
Oli­j­fo­lie is geen geschikt mid­del omdat het de lever dwingt gal te pro­du­ce­ren. Een “wer­ken­de” lever KAN NIET tege­li­jker­tijd effec­tief ont­gif­ten!
Cafeï­ne zorgt er ook voor dat het ont­gif­tingspro­ces van uw lichaam wordt onder­bro­ken. De door cafeï­ne vero­or­za­ak­te adre­na­line is zo gif­tig dat de lever onmid­del­li­jk zijn ont­gif­tings­werk stopt en de bij­ten­de adre­na­line absor­be­ert. Als u uw kof­fie niet kunt opge­ven, drink deze dan later op de dag.
Helem­aal niets eten is ech­ter niet de oplossing.Als u niets eet, moet uw lichaam onver­mij­de­li­jk het gebrek aan glu­co­se- en miner­aalz­ou­tin­na­me com­pen­se­ren met het vri­j­ko­men van adre­na­line, wat op zijn beurt het ont­gif­tingspro­ces van uw lichaam stopt.

De leverreddingssmoothie

Een opti­ma­le optie voor de vet­vri­je och­tend is de leverreddingssmoothie: 

optie A

Vari­ant B

Dit is ook erg popu­lair en geschikt Hea­vy Metal Detox-smoothie als ont­bijt, dat zeer vul­lend is en tege­li­jker­tijd de meest effec­tie­ve manier is om onge­wens­te en ziek­te­ver­wek­ken­de zwa­re meta­len vei­lig uit het hele lichaam te verwijderen. 

Haver­mout of gierst zon­der extra vet­bron is ook pri­ma. Hoe­wel ze iets meer vet bevat­ten dan bij­vo­or­beeld fruit of groen­ten, is het toch moge­l­ijk dat de lever een beet­je ontgift.

Pap van wilde bosbessen

Doe de gierst, het water en de kaneel in een klei­ne pan, roer en breng aan de kook. Voeg indi­en nodig meer water toe. Laat het sud­de­ren, dek af en kook tot ze gaar zijn, onge­ve­er 10 tot 15 minu­ten, af en toe roe­ren. Zodra het kookt, haal je de pan van het vuur, dek af en laat een paar minu­ten rus­ten.
U kunt ook de haver, het water en de kaneel toevoe­gen aan een klei­ne pan en aan de kook bren­gen. Voeg indi­en nodig meer water toe. Kook 5–10 minu­ten tot de haver zacht is. Roer de wil­de bos­bes­sen en ahorn­si­roop erdoor en ser­ve­er, bestroo­id met 2 eetle­pels bosbessen.

Type 2‑diabetes treedt op wan­neer de lever tra­ag wordt, bij­vo­or­beeld als gevolg van gif­stof­fen en een lang­du­rig vetri­jk die­et. Dit bete­kent dat de gal­pro­duc­tie van de lever afneemt en de vet­ten niet meer dienovere­en­koms­tig kun­nen wor­den afge­bro­ken. Zodra de lever lijdt, ver­zwakt de alv­lees­klier auto­ma­tisch. Het wordt gedwon­gen om meer insu­li­ne te pro­du­ce­ren van­we­ge de ver­hoog­de hoe­ve­el­heid vet in het bloed.

De alv­lees­klier heeft ook last als er dage­li­jks veel vet wordt gecon­su­meerd. Een extra ver­zwak­te lever is een nacht­mer­rie voor elke alvleesklier.

Voor dege­nen die een nog sub­stan­tië­le­re optie wil­len voor een vet­vri­je och­tend, raadt onze favorie­te auteur de aard­ap­pel­pan aan. 

Vetvrije aardappelpan

Ingre­diën­ten:

Om het te bereiden bak je de uien en kno­flook kort in een kera­mi­sche pan (voeg even­tueel een beet­je water toe zodat ze niet ver­bran­den). Voeg ver­vol­gens de aard­ap­pel­blok­jes, papri­ka en krui­den toe en bak de groen­ten tot ze zacht zijn. Breng ten slot­te op smaak met citroen­sap en bestrooi met koriander. 

Met deze ver­schil­len­de opties heb je de juis­te tools in han­den om je lichaam op een vei­li­ge en effec­tie­ve manier zacht­jes te ontgiften. 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands