Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Wat uw stoel zegt over uw gezondheid!

Heb je ooit geho­ord dat een gezon­de stoel naar de bodem van het toi­let moet zak­ken? Maar kan dat echt zo zijn? De ont­las­ting van veel men­sen die kla­gen over meer­de­re chro­ni­sche sym­pto­men wordt hang­end. Kan een zie­ke gezon­de ont­las­ting hebben? 

Is een zinkende stoel echt gezonder?

Nee, een echt gezon­de ont­las­ting moet drij­ven en niet naar de bodem zin­ken, want bij een gezon­de ont­las­ting blij­ven alleen de vezels grot­ende­els over (diar­ree is uiteraard een uit­zon­de­ring). Als dit bij jou het geval is, dan con­su­meer je niet alleen vol­doende vezels, maar heb je ook een goed func­tion­e­ren­de spijs­ver­te­ring die alle voe­dings­stof­fen goed kan benut­ten. In pla­ats daar­van zit een snel zin­ken­de ont­las­ting vol onver­teer­de vet­ten en eiwit­ten. Dit kan erop dui­den dat de lever niet meer vol­le­dig effi­ci­ënt werkt en dat de pro­duc­tie van gal, die cru­cia­al is voor de opna­me van vet­ten, niet meer ade­quaat func­tion­eert (zie Wil­liam, Antho­ny. Medisch medi­um Levens­ver­and­e­r­en­de voe­dings­mid­de­len (pag. 287). Kindle-versie).

Maar: niet elke zinkende stoel is fundamenteel slecht!

“Maak je geen zor­gen over zin­ken­de stoelen. “Soms dumpt de lever opzet­te­li­jk over­tol­lig vet om je te bescher­men, niet omdat hij pro­ble­men heeft.”

(Wil­liam, Antho­ny. Medisch medi­um Levens­ver­and­e­r­en­de voe­dings­mid­de­len (pag. 288). Kindle-versie).

Dus als je gezond eet, maar je ont­las­ting zakt nog steeds, dan is je lichaam hoogst­waar­schi­jn­li­jk nog steeds bezig met het ver­wij­de­ren van oude, ran­zi­ge vet­ten en eiwit­ten uit de lever en de dik­ke en dun­ne darm. Als u al meer dan 20 jaar onge­zond eet, kan het tot 10 jaar duren voor­dat uw ont­las­ting dienovere­en­koms­tig gaat drij­ven. (zien. Insta­gram Live van­af 5 decem­ber 2021).

Inter­mit­ter­en­de stress kan ook lei­den tot zwa­re en zin­ken­de ont­las­ting (zie Wil­liam, Antho­ny. Medi­cal Medi­um Life-Chan­ging Foods (p.287). Hay House. Kindle-versie). 

Als u ver­schil­len­de spijs­ver­te­rings­pro­ble­men heeft en last heeft van ern­s­ti­ge gas­vor­ming, kan uw ont­las­ting zelfs drij­ven zon­der dat dit gezond is. Te veel ammo­ni­ak­gas­sen zor­gen er ook voor dat de ont­las­ting lich­ter wordt en gaat drij­ven (vgl. You­Tube Live van­af 25 janu­ari 2022).

Maar drijft vet niet bovenaan?

Nu zou je kun­nen zeg­gen: “Er is iets mis, ik heb altijd geleerd dat vet bove­nop dri­jft” (bij­vo­or­beeld: oli­j­fo­lie). Maar hier is een klei­ne zelf­test: vul een glas met water en voeg aman­del­bo­ter, pinda­kaas, tahi­ni, cho­co­la­de of aman­delen toe aan het water. Het gevolg is dat u zult mer­ken: elk voe­dings­mid­del zal naar de bodem van het glas zin­ken en tege­li­jker­tijd zal elk voe­dings­mid­del een zeer hoog vet­ge­hal­te heb­ben!
Als je dus lang­du­rig gezond eet, gaat je ont­las­ting op den duur gaan drij­ven, want gezon­de, goed ver­teer­ba­re ont­las­ting hoort uit­s­lui­tend uit vezels te bes­ta­an. En vezels zijn licht en zin­ken niet! En dat niet alleen: uw stoel stinkt niet meer! Dit komt door­dat je ont­las­ting op den duur niet meer gevuld is met de ammo­ni­ak­gas­sen van ran­zi­ge, rot­te vet­ten en eiwit­ten. Moge­l­ijke str­epen die na een stoel­gang in het onders­te deel van het toi­let ach­ter­b­lij­ven, wor­den ook vero­or­za­akt door de onver­teer­de vet­ten en eiwit­ten en wor­den na ver­loop van tijd min­der fre­quent (vgl. You­Tube Live van­af 25 janu­ari 2022).

Conclusie

Het is vol­ko­men oké om zin­ken­de ont­las­ting te heb­ben, want zolang je goed eet, is dit nog steeds te wij­ten aan eer­de­re stress op het lichaam. Het kan eni­ge tijd duren voor­dat uw ont­las­ting helem­aal gezond is, dus maak u geen zor­gen als uw ont­las­ting nog een paar jaar niet aan de gezon­de eisen voldoet.

Duit­se samen­vat­ting: Mar­lon Hassheider

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud