Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Essentiële oliën – veilig volgens Anthony William?

Essen­tië­le oliën zijn onder veel men­sen erg popu­lair gewor­den en het gebruik ervan is niet alleen extern maar ook intern. Ont­dek wat medisch medi­um Antho­ny Wil­liam zegt over dit fre­quen­te gebruik en de lan­ge­ter­mi­j­nef­fec­ten ervan. 
Etherische oliën in waterkom

In de afge­lo­pen 8 jaar is de con­sump­tie van essen­tië­le oliën dra­ma­tisch toe­ge­no­men. Ze wor­den op de huid, het haar en de nagels aan­ge­bracht, gedr­on­ken met een glas water of als drup­pels via de mond inge­no­men. Essen­tië­le oliën wor­den soms ook aan­ge­trof­fen in cos­me­ti­ca of wor­den thuis toe­ge­voegd aan was- of scho­on­maak­pro­duc­ten. De moge­l­ijk­he­den zijn divers. Maar kan het echt een gene­zend effect heb­ben, zoals som­mi­gen bewe­ren? En wat zegt Antho­ny Wil­liam hierover?

Essentiële oliën kunnen schimmel veroorzaken

Antho­ny legt in een live­stream uit dat de con­sump­tie van essen­tië­le oliën de afge­lo­pen jaren een vlucht heeft geno­men dank­zij goe­de ver­ko­opstra­te­gieën en mar­ke­ting. Het pro­bleem met ethe­ri­sche oliën is dat wan­neer ze bij­vo­or­beeld op de huid wor­den aan­ge­bracht, de olie ove­ral terecht­komt waar hij niet mag komen. Op bank­bekle­ding, kle­ding, tapij­ten en ander meu­bi­lair. En als ze daar een­m­aal terecht­ko­men, zijn de oliën moei­li­jk te ver­wij­de­ren. Zelfs in kle­ding die meer­de­re keren gewas­sen wordt, bli­jft er olie in zit­ten zon­der dat we het mer­ken. En nu komen we bij het ech­te pro­bleem: ethe­ri­sche oliën vero­orza­ken schim­mel pre­ci­es daar waar ze terecht­ko­men, dat wil zeg­gen in onze bekle­ding, in ons bed of op onze muren. 

Het verdampen van essentiële oliën is beter dan direct huidcontact

Hoe­wel het gebruik van ethe­ri­sche oliën een posi­tief effect kan heb­ben, benadrukt Antho­ny Wil­liam dat ze in klei­ne hoe­ve­el­he­den moe­ten wor­den gebruikt. Oliën laten verdam­pen is veel beter dan direct cont­act, maar moet toch minim­aal wor­den gebruikt en alleen als je het echt nodig hebt. Het effect ver­dwi­jnt mee­s­tal zeer snel en als er te veel wordt gebruikt, wordt het na ver­loop van tijd een echt schim­mel­pro­bleem. (Meer infor­ma­tie over gezond­heid Bloot­stel­ling aan schim­mel.)

In geen geval mag u essentiële oliën inwendig gebruiken 

U mag essen­tië­le oliën ech­ter in geen geval oraal con­su­me­ren, bij­vo­or­beeld met een glas water of in een kook­re­cept. Zelfs een paar drup­pels zijn veel te sterk voor het lichaam en heb­ben een zeer irri­ter­en­de werk­ing op het cen­tra­le zen­uwstel­sel. Antho­ny Wil­liam zegt dat ethe­ri­sche oliën nooit bed­oeld waren om op deze manier gecon­su­meerd te wor­den, maar bedrij­ven heb­ben manie­ren bedacht om meer winst te maken. Want met een fles­je ethe­ri­sche olie kan iemand 10 jaar of zelfs lan­ger meegaan. 

Antho­ny Wil­liam is over het alge­meen niet tegen het uit­wen­di­ge gebruik van ethe­ri­sche oliën. Ze heb­ben zeker posi­tie­ve voor­de­len. Hij wijst er ech­ter op dat als u direct in cont­act komt met essen­tië­le oliën, u deze onmid­del­li­jk grondig van uw lichaam moet was­sen. Ora­le inna­me moet ech­ter vol­le­dig wor­den vermeden.

Bron: Antho­ny Wil­liam, Live op Rum­ble, deel 1, Live op Rum­ble deel 2 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud