Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Is boekweit Anthony William compatibel?

Veel men­sen gebrui­ken boe­kweit als alter­na­tief voor gra­nen die glu­ten bevat­ten. Wat zegt Antho­ny Wil­liam over dit pseu­do­gra­an? Is het echt zo veilig? 

Vooral men­sen met voed­sel­all­er­gieën waar­de­ren boe­kweit als glu­ten­vrij alter­na­tief voor tar­we, rog­ge etc. Maar is pseu­do­graan­boe­kweit echt een geschikt alter­na­tief voor ‘ech­te’ tarwe?

Wat zegt Anthony William over boekweit?

Aller­e­erst kun­nen boe­kweit­kie­men het zen­uwstel­sel ver­er­ge­ren. Ik ben geen gro­te fan van boe­kweit. Boe­kweit bevat een spe­ci­fiek type glu­ten. Als je zoiets als een gra­an wilt, ik ben een fan van gierst. Gierst! Gierst! Gierst!

“Ron­de 3 Q&A” Insta­gram Live door Antho­ny Wil­liam van­af 3 juli 2020, (van­af 57:15)

De betere alternatieven voor boekweit

Antho­ny Wil­liam raadt daa­rom het con­su­me­ren van boe­kweit af. Maar het goe­de nieuws is: er zijn alternatieven! 

Wie wil Brood Als u bakt, kunt u glu­ten­vri­je meel­al­ter­na­tie­ven pro­be­ren, zoals cassave‑, lijnzaad‑, haver- of gierstmeel.


Als je een noe­del­fan bent, kun je het uit­pro­be­ren Cas­sa­ve, rijst, erw­ten of kikke­rerw­ten, gierst of rode lin­zen­pas­ta pro­be­er. De alter­na­tie­ven zijn tegenwo­or­dig geva­rie­erd en boven­di­en heerlijk.

Elke korrel kan het genezingsproces vertragen

“Voor men­sen die pro­ble­men wil­len voor­ko­men of voor men­sen die al chro­ni­sche pro­ble­men heb­ben die ze wil­len gene­zen, is het eli­mi­ne­ren van alle gra­nen behal­ve gierst en haver een manier om ver­der te her­stel­len en aan te ster­ken.

Wil­lem, Anto­ni­us. Medisch medi­um Rei­ni­gen om te gene­zen (pp.81–82) Kind­le-ver­sie

Vooral voor men­sen die kam­pen met zeer aan­hou­den­de chro­ni­sche klach­ten is het raad­zaam om gedu­ren­de lang­e­re tijd alle gra­an­pro­duc­ten te ver­mij­den. Mil­let zou de eers­te keu­ze zijn voor iede­reen die niet helem­aal zon­der gra­an­pro­duc­ten kan of wil. Haver­mout is de tweede bes­te optie.  

Auteur: Mar­lon Hass­hei­der

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud