Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Is agavesiroop volgens Anthony William aan te raden?

30 jaar gele­den was aga­ve­si­roop in Duit­s­land nog een ech­te zel­dzaam­heid, maar tegenwo­or­dig is het niet meer weg te den­ken uit elke super­markt. Maar is de sui­ker­ver­van­ger vanuit gezond­heids­per­spec­tief een reëel alter­na­tief voor nor­ma­le huishoudsuiker? 
Agavesiroop in een glas

Aga­ve­si­roop, ook wel aga­ve­sap of aga­ve­si­roop genoemd, wordt verk­re­gen uit ver­schil­len­de Mexi­ca­an­se agavesoorten.

Wat zegt Anthony William over agavesiroop?

“Geraf­fi­neer­de en ver­werk­te meel­so­or­ten en sui­kers wor­den niet aan­be­vo­len – wit­te blo­em, glu­co­sestroop, tafel­sui­ker en aga­ve­si­roop zijn niet bevor­der­li­jk voor je gezondheid.”

Wil­lem, Anto­ni­us. Medisch mid­dell­an­ge leverred­ding (p.107). Kindle-versie.

Antho­ny Wil­liam zegt ook dat aga­ve­si­roop de Can­di­da-schim­mel voedt en moge­l­ijk ook kan die­nen als voed­sel voor ziek­te­ver­wek­kers (vgl. medisch​me​di​um​.com).

Een betere keuze dan agavesiroop

Dit zijn allem­aal prachti­ge zoet­stof­fen en tege­li­jker­tijd zeer gene­zend. Ze kun­nen allem­aal in gro­te­re hoe­ve­el­he­den wor­den gecon­su­meerd. Er moet ech­ter reke­ning gehou­den wor­den met de onguns­ti­ge com­bi­na­tie van sui­ker met te veel vetten.

Andere mogelijke alternatieven voor agavesiroop

Auteur: Mar­lon Hass­hei­der

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud