Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Waarom is mijn kind een kieskeurige eter en wat moet ik doen?

Wat zijn de rede­nen dat kin­de­ren kies­keu­ri­ge eters wor­den? Bij­na elk kind heeft tegenwo­or­dig op de een of ande­re manier last van kies­keu­rig eten. Ont­dek de rede­nen en wat u kunt doen om deze aan­doe­ning te veranderen. 
Picky Eater zit voor een kom bosbessen en sinaasappelsap

Wat zeven­tig jaar gele­den bij­na onge­ho­ord was, is tegenwo­or­dig vol­ko­men norm­aal: kin­de­ren die ‘slecht eten’. Ik zou het een Picky Eaters-pan­de­mie wil­len noe­men. De term komt uit het Engels en bete­kent ‘kies­keu­ri­ge eter’.

Bij­na elk kind wordt tegenwo­or­dig op de een of ande­re manier beïn­vloed door zijn eet­ge­woon­ten. Som­mi­ge men­sen erva­ren kies­keu­rig eten in een lich­te­re vorm, ter­wi­jl ande­ren het in een ern­s­ti­ge­re vorm erva­ren. Som­mi­ge kin­der­art­sen zeg­gen dat u zich geen zor­gen hoeft te maken als uw kin­de­ren kies­keu­ri­ge eters zijn en hun eten voor­na­me­li­jk uit snoep en dro­ge pas­ta bestaat. Ze eten ten­mins­te über­haupt een maal­tijd en wor­den toch op de een of ande­re manier groot. Niet iede­re voe­dings­ad­vi­seur weet dat kin­de­ren met deze onder­voe­ding een voe­dings­bo­dem vor­men voor alle lichame­li­jke en psy­chi­sche ziek­ten op vol­was­sen leef­tijd en dat wat en hoe even­wich­tig kin­de­ren eten een gro­te rol speelt in hun toeko­ms­ti­ge leven. 

Dit is de typi­sche eet­si­tua­tie voor kin­de­ren van­da­ag de dag:

 • Het kind vindt iets niet leuk
 • Hij wil het niet eens proberen/is bang voor nieuw voedsel
 • het kind heeft een afke­er van bepaald voed­sel of van rauw voedsel
 • de con­sis­ten­tie (bij­vo­or­beeld pap­pe­rig, pap­pe­rig, veze­lig…) wordt niet geaccepteerd
 • het kind wil alleen elke dag het­z­elf­de eten bij de hoofdmaaltijden
 • het raakt in paniek als het eten niet pre­ci­es de gewens­te “vorm” heeft.
 • Het kind is erg kies­keu­rig en wil alleen bepaal­de delen van voed­sel eten of alles apart op het bord hebben
 • het kan alleen voed­sel van een bepaal­de kleur eten
 • Het kind wijst bepaal­de kleur­stof­fen af, bij­vo­or­beeld de groe­ne kleur in broc­co­li, alles wat gro­en is, is saai

Ik weet pre­ci­es hoe het voelt als je uren in de keu­ken staat, pre­ci­es het eten kookt waar je kind eigen­li­jk van zou moe­ten genie­ten, het eten lief­de­vol op de eet­ta­fel zet… en dan wordt het gewei­gerd! Ik ken deze frus­tra­tie, ik heb het zelf al 100 keer mee­ge­ma­akt met mijn Picky Eater! En ja, ieders smaak is anders, iede­reen houdt van een ande­re smaak. Som­mi­ge men­sen vin­den dit leu­ker dan dat! Tuur­li­jk, bij­na ieder kind doet dat! Maar iets totaal wei­ge­ren en het helem­aal niet kun­nen eten is eigen­li­jk niet norm­aal, ook al is het tegenwo­or­dig gebrui­keli­jk, zelfs onder vol­was­se­nen. Kies­keu­rig eten kan zeer geva­rie­erd zijn en varië­ren van mil­de tot vol­le­di­ge wei­ge­ring van voedsel!

Gifstoffen in de hersenen beïnvloeden de smaakzin!

Gif­stof­fen zoals zwa­re meta­len in de her­senen ver­s­to­ren de signa­len die via de zen­u­wen van de her­senen naar de neus en tong wor­den ver­zon­den, waar­door de smaak­waar­ne­ming ver­an­dert. Wan­neer dit gebe­urt, kan een heer­li­jke, zoe­te bana­an er zuur of ander­szins veront­rus­tend uit­zi­en, bij­vo­or­beeld ondraag­li­jk zoet. Boven­di­en kun­nen de elek­tri­sche impul­sen door blok­ka­des van zwa­re meta­len in de her­senen niet meer onge­hin­derd stromen en komen meer­de­re keren voor tot­dat ze uit­ein­de­li­jk een ande­re weg vin­den. Dit uit zich ver­vol­gens in dwang­ma­tig eet­ged­rag (het eten kan er alleen maar zo en zo uitzien).

Bli­jk­baar kun je alleen maar wach­ten en op de een of ande­re manier met de situa­tie omga­an tot­dat de kin­de­ren ‘ver­stan­di­ger’ wor­den. Naar­ma­te kin­de­ren ouder wor­den, eten ze vaak beter omdat de her­senen groei­en en er uit­ein­de­li­jk meer ruim­te is en de afzet­tin­gen van zwa­re meta­len niet meer zove­el ruim­te in beslag nemen als in klei­ne her­senen. De elek­tri­ci­teit die door de her­senen stroomt, wordt ver­vol­gens een­vou­dig­weg rond de meta­len omge­leid naar het nieuw gegro­ei­de her­sen­weef­s­el en kan daar vrij stromen, zodat het niet lan­ger zo’n signi­fi­can­te versto­ring vero­or­za­akt. In veel geval­len is gedul­dig wach­ten eigen­li­jk vol­doende en ver­dwi­jnt het kies­keu­ri­ge eten van­z­elf (dit geldt ook voor ern­s­ti­ge­re eets­to­or­nis­sen bij kin­de­ren). Wat dit ech­ter niet heeft opge­lost, zijn de afzet­tin­gen van zwa­re meta­len in de her­senen, die in de loop van het vol­was­sen leven nog steeds ver­de­re gezond­heids­pro­ble­men kun­nen vero­orza­ken. Als je dit (ook niet op vol­was­sen leef­tijd) voor je kind niet wilt, zorg er dan voor dat de zwa­re meta­len uit het lichaam wor­den ver­wij­derd. En je hoeft niet te wach­ten tot de kin­de­ren vol­was­sen en ver­stan­dig wor­den! Zelfs peu­ters kun­nen gro­te eters wor­den door ont­gif­ting van zwa­re metalen.

Overi­gens heb­ben kin­de­ren met het Picky Eater-pro­bleem vaak ook ande­re klach­ten zoals taalsto­or­nis­sen, sto­or­nis­sen in de gro­ve en fij­ne moto­riek, obses­sie­ve-com­pul­sie­ve sto­or­nis­sen, angst­s­to­or­nis­sen, slaaps­t­o­or­nis­sen, dys­le­xie, con­cen­tra­tie­pro­ble­men, fre­quen­te ver­mo­eid­heid en uit­put­ting, over­ge­voelig­heid (gevoelig­heid voor lawaai) , gevoelig­heid voor kle­ding, enz.), toe­val­len, depres­sie, stem­ming­swis­se­lin­gen, ADHD/ADD, autis­me, het syn­d­room van Gil­les de la Tour­et­te of tics, die allem­aal ook ver­band hou­den met de zwa­re meta­len in de hersenen.

Dieetverandering en ontgifting van zware metalen met Picky Eaters

Veel moe­ders wil­len hun kin­de­ren graag hel­pen hun immu­un­sys­teem te vers­ter­ken door mid­del van een gezon­der die­et, om niet voort­du­rend infec­ties op te lopen, of om typi­sche sym­pto­men en ziek­ten zoals huid­ziek­ten, spijs­ver­te­rings­pro­ble­men, adem­ha­lings­ziek­ten, enz. te ver­lich­ten. In de regel zijn kin­de­ren niet gemak­ke­li­jk om aan te wen­nen. Het is een lang­zaam pro­ces over een lan­ge peri­ode dat veel tijd en rust ver­gt. Ten eers­te moe­ten er gezon­de alter­na­tie­ven voor de hui­di­ge voe­ding gevon­den wor­den waar het kind echt van geniet en waar het tev­re­den mee is. Je kunt veel expe­ri­men­te­ren en uit­pro­be­ren tot­dat je din­gen vindt die werken. 

Tips voor ouders van kieskeurige eters

Als eers­te stap zou ik aan­ra­den om je vet­con­sump­tie dras­tisch te ver­min­de­ren en de hoe­ve­el­heid fruit te verhogen.

Ieder uur kan er fruit of een smoothie (squeezy/sap/fruitijs/bananenmelk/gedroogd fruit) aan­ge­bo­den wor­den. Kin­de­ren hou­den vaak van zoet fruit. Deze gezon­de tus­sen­doort­jes zor­gen ervo­or dat het lichaam pre­ci­es kri­jgt wat het nodig heeft en dat de bloed­sui­ker­spie­gel in bal­ans bli­jft. Dit mini­ma­li­se­ert de onbedwing­ba­re trek en onbedwing­ba­re trek en maakt het ver­and­e­ren van uw die­et in het alge­meen gemak­ke­li­jker. (Als het kind bij­vo­or­beeld gezon­de voe­dings­keu­zes mag maken tij­dens het win­kelen, zal het later gemak­ke­li­jker zijn om vro­li­jk te eten.)

Dat zou ik ook elke dag pro­be­ren te doen Detox-smoothie voor zwa­re meta­len en of Her­sen­scho­ten om in het die­et op te nemen.

Her­sen­on­t­gif­ting is het eers­te en belan­gri­jks­te dat moet wor­den geda­an als een kind nor­ma­le en gezon­de eet­ge­woon­ten wil heb­ben. Daa­rom is het aller­belan­gri­jks­te dage­li­jk­se ont­gif­ting Hea­vy Metal Detox-smoothie. Of een kies­keu­ri­ge eter deze smoothie zou wil­len drin­ken is natu­ur­li­jk een heel ande­re vraag. Ik heb al veel moe­ders hiero­ver gead­vi­se­erd, omdat er veel ver­schil­len­de manie­ren zijn waar­op kin­de­ren uit­ein­de­li­jk kun­nen pro­fi­te­ren van de 5 belan­gri­jks­te ont­gif­ten­de ingre­diën­ten, ook bij eets­to­or­nis­sen. En zodra de smaak­pa­pil­len nieu­we boodsch­ap­pen van de her­senen kun­nen ont­van­gen, d.w.z. zodra de bes­mett­ing van de her­sen­zen­u­wen en neu­ro­nen door de detox-smoothie met zwa­re meta­len afneemt, zul­len de zaken lang­zaam beter wor­den en zul­len steeds meer voe­dings­mid­de­len in de loop van de tijd lek­ker sma­ken. . Dan wordt alles gemak­ke­li­jker en een­vou­di­ger. Als hulp, vooral in het begin, raad ik het altijd aan Voed­se­langst-wis­sel­a­ar.

Dit is een sap­je en zelfs een heel klei­ne hoe­ve­el­heid ervan per dag is vol­doende om snel posi­tie­ve resul­ta­ten te berei­ken, omdat het de diep­ge­wor­tel­de patro­nen in de her­senen kan doorbre­ken, zodat ver­an­de­rin­gen en ver­be­te­rin­gen veel snel­ler zicht­baar zijn (bin­nen een paar dagen of weken). dan alleen de hea­vy metal detox-smoothie (die enke­le maan­den kan duren). Je kunt het sap als medi­ci­jn gebrui­ken. Veel kin­de­ren zijn era­an gewend dat ze medi­ci­j­nen moe­ten slik­ken van­we­ge hun ande­re ziek­ten en sym­pto­men. Omdat het maar om een heel klei­ne hoe­ve­el­heid gaat, zou het zelfs voor de ern­s­tigs­te eets­to­or­nis­sen moge­l­ijk moe­ten zijn. Een lepel is genoeg om mee te begin­nen. Maar het zou con­tinu dage­li­jks moe­ten zijn! 

Zelfs als het begin niet gemak­ke­li­jk is, kun je gedul­dig zijn en niet opge­ven. Het duurt even voor­dat de smaak­pa­pil­len aan het nieu­we menu gewend zijn. Zelfs klei­ne stap­jes kun­nen een ver­schil maken. En lang­zaam bereik je op een gege­ven moment je doel. Ouders moe­ten uiteraard het goe­de voor­beeld geven en een rol­mo­del zijn voor het kind als het om eten gaat. En dan is er niets bij­zon­ders aan dit die­et; op een gege­ven moment wordt het de norm­aal­ste zaak van de wereld. 

Bij mil­de eets­to­or­nis­sen, waar­bij bij­vo­or­beeld bepaal­de voe­dings­mid­de­len wor­den ver­me­den, is het fei­te­li­jk vol­doende om iets te mis­lei­den, te ver­ber­gen, te ver­fraai­en en te ver­wer­ken, bij­vo­or­beeld als de kleur, vorm of con­sis­ten­tie van een voe­dings­mid­del niet past, zodat de kind eet het eet graag bij de hoofdmaaltijden. 

Hier zijn een paar tips voor kies­keu­ri­ge eters die veel ouders met suc­ces heb­ben gebruikt: 

 • Laat je kind meer groen­ten eten door het eten van het kind te ver­stop­pen, bij­vo­or­beeld groen­ten zoals erw­ten, wortel­en en toma­ten, gepu­re­erd in sau­zen, soe­pen, ket­chup of in klei­ne stuk­jes ges­ne­den tus­sen pas­ta of rijst
 • Maak het eten lek­ker voor het kind door bij­vo­or­beeld van aard­ap­pelen friet, wed­ges, aard­ap­pel­pan­nen­koek­jes, gnoc­chi, dum­plings, Schupf­nu­deln, kro­ket­ten, gevul­de aard­ap­pelz­ak­jes, aard­ap­pel­piz­za, aard­ap­pel­wa­fels of puree te maken
 • Vorm en deco­re­er groen­ten en fruit, bij­vo­or­beeld met koek­jes­vormpjes in de vorm van een dier, gebruik oog­prik­kers enz., allem­aal afhan­ke­li­jk van de leeftijd
 • Maak smoothie-ijs in een leu­ke sili­co­nen vorm, dan zul­len men­sen er meteen van genie­ten, het oog zal ook eten – het eten zal veel inter­es­san­ter zijn voor het kind als het op een visueel aantrek­ke­li­jke manier gede­co­re­erd is
 • Ook bij kin­de­ren met een zin­tu­ig­li­jke afke­er van eten kan voe­ding won­de­ren doen, bij­vo­or­beeld omdat het kind door bloot­stel­ling aan zwa­re meta­len ook pro­ble­men heeft met de fij­ne moto­riek of omdat het een afke­er heeft om vies te wor­den (ze wil­len hun mond niet, kle­ding of han­den vuil of nat wor­den). Voor­dat er een goe­de zelf­stan­dig­heid en goe­de tafel­ma­nie­ren kun­nen ont­s­ta­an, moe­ten de zwa­re meta­len eerst opge­lost worden.

Mis­schien hel­pen deze tips je om van je kind een goe­de eter te maken. Forceer uw kin­de­ren alstub­lieft niet om te eten, dit zal alleen maar lei­den tot meer stress aan de eet­ta­fel en tij­dens gezins­m­aal­tij­den. En als je zegt: “Niets van dit alles werkt voor mijn kind → pro­be­er het gewoon eens! Met een beet­je geduld ziet het er over een jaar mis­schien beter uit. Want zo was het bij ons ook. Door de ont­gif­ting van zwa­re meta­len ging David van een abso­lu­te wei­ge­raar die niets eens wil­de pro­be­ren en ner­gens van hield, naar een klei­ne fijn­pro­e­ver die van­da­ag de dag veel ple­zier beleeft aan het eten van gezond voed­sel! Eten is zijn hob­by! Een van zijn favorie­te gerech­ten is kool­sa­la­de, hoe­wel hij dui­zen­den favorie­te gerech­ten heeft en veel varia­tie eet. Elke dag iets anders “bij­zon­ders” en gewoon geen saai eten (hij had waar­schi­jn­li­jk al lang genoeg een­to­nig eten gehad). Die graag samen eet. Alle ande­re ouders zijn altijd meer dan ver­baasd als ze hem zien eten, aan­ge­zi­en ze daar bij hun eigen kin­de­ren abso­luut geen erva­ring mee heb­ben. Het leu­ke is dat David geen op zich­zelf staand geval of toe­val is, maar dat ande­re kin­de­ren het­z­elf­de heb­ben mee­ge­ma­akt door de ont­gif­ting van zwa­re metalen.

Wilt u meer infor­ma­tie over dit onder­werp, stuur mij dan een bericht Gezond.Livex3 of volg mij ver­der Insta­gram.

Meer over de verb­in­din­gen tus­sen de her­senen en eets­to­or­nis­sen in het boek Genees je her­senen.  

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands