Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Wat is de reden voor een opgeblazen gevoel?

Wind­e­r­ig­heid is wijd­ver­s­preid en toch bli­jft het mee­s­tal onver­kla­ard, hoe­wel de sym­pto­men van een vol gev­oel, lucht in de maag of gewoon buik­pi­jn niet onop­ge­merkt kun­nen blijven. 

Medi­sche bron­nen geven lec­ti­nes onder meer de schuld van wind­e­r­ig­heid, maar aan­ge­zi­en ze in vri­j­wel elke groen­te en fruit zit­ten, kan dat eigen­li­jk niet de reden zijn, anders zou je de guns­ti­ge effec­ten op je gezond­heid ontberen.

Een ande­re reden voor wind­e­r­ig­heid zou glu­ten zijn. Het is ech­ter een nog onont­dek­te waar­heid dat glu­ten EBV, her­pes sim­plex, her­pes zos­ter en kee­lontste­king voe­den. Dit bete­kent dat glu­ten ervo­or zor­gen dat deze virus­sen in leven blijven.

De ech­te oor­zaak van een opge­bla­zen gev­oel en wind­e­r­ig­heid ligt dus veel dieper, anders zou­den er niet zove­el men­sen zijn die er nog steeds last van heb­ben. De reden ligt in een over­werk­te, gif­ti­ge en tra­ge lever (gede­tail­le­er­de behan­de­ling van dit onder­werp in het boek Heal Your Liver*).

De mees­te ziek­ten zoals acne, ecze­em, vitili­go, spijs­ver­te­rings­pro­ble­men, een opge­bla­zen gev­oel, ver­mo­eid­heid, dia­be­tes, hoog cho­le­ste­rol, hoge bloeddruk, har­ta­an­val­len, ber­oer­tes, gal­b­laas­pro­ble­men en nog veel meer zijn te wij­ten aan een over­werk­te, gif­ti­ge of tra­ge lever. In fei­te heb­ben 9 op de 10 men­sen een tra­ge lever.

Maar waa­rom wordt onze lever traag?

Er zijn onrust­sto­kers en dit zijn gif­stof­fen en ziek­te­ver­wek­kers (zie ‘genees je lever’ voor een lijst) waar­mee we zijn gebo­ren en die in onze lever verblijven.

Een belan­gri­jke oor­zaak van lever­ver­gif­ti­ging zijn zwa­re meta­len zoals kwik, lood, cad­mi­um of koper, evenals che­mi­cal­iën en ver­gif­ten zoals was­mid­de­len, par­fums, ben­zi­ne, insec­ti­ci­den, pesti­ci­den en con­ser­ve­er­midde­len. Deze gif­stof­fen zijn voort­du­rend om ons heen en we kun­nen ze niet allem­aal ver­mij­den. Maar we kun­nen het juis­te voed­sel eten om onze lever te beschermen.

Boven­di­en wordt de lever gehin­derd door een die­et dat rijk is aan vet­ten en eiwit­ten, zowel van dier­li­jke als van plan­ta­ar­di­ge oor­sprong, omdat alleen al het hoge vet­ge­hal­te de gal­pro­duc­tie en de vol­le­di­ge afbra­ak van het voed­sel belem­mert. Dit alleen al kan tot een opge­bla­zen gev­oel leiden.

Dus als uw lever gest­rest is, zul­len de gal­pro­duc­tie en de zout­zu­ur­pro­duc­tie in de maag blij­ven lij­den, waar­door de eiwit­ten en vet­ten gaan rot­ten en ran­zig wor­den in de darm­en. Deze onver­teer­de voed­sel­deelt­jes voe­den uit­ein­de­li­jk de ziek­te­ver­wek­kers die het darm­ka­naal bekle­den, waar­door meer sym­pto­men ontstaan.

Een ande­re belan­gri­jke reden voor ver­zwak­king van de gal is een toe­na­me van adre­na­line in het lichaam. Daar zijn een paar rede­nen voor, zoals te veel kof­fie, te veel vet, trau­ma­ti­sche of emo­tio­n­ele gebe­ur­te­nis­sen in je leven. Dit omvat ook een zeer inspan­nen­de en stress­vol­le levens­sti­jl, waar­door uw lichaam in een vecht-vlucht­re­ac­tie blijft.

Door het snel­le tem­po van onze samen­le­ving heb­ben we bij­na allem­aal te maken met de effec­ten van te veel adrenaline.

Wat kun je doen tegen winderigheid?

In ieder geval moet je pro­be­ren het vet- en eiwi­tri­jke voed­sel te ver­min­de­ren. Te veel ervan, plan­ta­ar­dig of dier­li­jk, leidt uit­ein­de­li­jk tot een opge­bla­zen gev­oel en spijsverteringsproblemen.

Hoe­wel dië­ten met een hoog eiwit- en vet­ge­hal­te de popu­lai­re trend zijn, zijn ze misleidend.

Het goe­de aan hen is dat ze bewerk­te voe­dings­mid­de­len uit het die­et ver­wij­de­ren en enke­le resul­ta­ten kun­nen ople­ve­ren voor de per­so­on die voor­heen nog slech­ter voed­sel at.

Deze dië­ten zijn ech­ter geen lan­ge­ter­mi­j­no­plos­sing voor chro­ni­sche ziek­ten en sym­pto­men. Alle plan­ta­ar­di­ge, zogen­aamd goe­de toevoe­gin­gen (bij­vo­or­beeld koko­so­lie, melk, yoghurt en aman­del­bo­ter, enz.) aan je och­tends­moothies zul­len het opge­bla­zen gev­oel ver­er­ge­ren. Pro­be­er in pla­ats daar­van de leverred­ding­s­smoothie uit het lever­boek of de Detox-smoothie voor zwa­re meta­len als ont­bijt dat de 5 cru­cia­le ingre­diën­ten bevat voor een vei­li­ge en effec­tie­ve ver­wij­de­ring van zwa­re meta­len. (Wil­de bos­bes­sen, Spi­ru­li­na, Ger­steg­rass­ap­p­oeder, Atlan­ti­sche Dul­se En blad kori­an­der).

Als je kunt, over­weeg dan om, in ieder geval tij­de­li­jk, een plan­ta­ar­dig die­et te vol­gen ter­wi­jl je pro­be­ert van een opge­bla­zen gev­oel af te komen. De Lever­ge­ne­zing 3–6‑9 is een idea­le manier om de gene­zing van een opge­bla­zen gev­oel en ande­re kwa­len te vers­nel­len. De bes­te voe­dings­mid­de­len die u in uw dage­li­jk­se rou­ti­ne kunt opne­men, zijn ver­se blad­groen­ten die rijk zijn aan essen­tië­le mine­ra­le zou­ten. sprui­ten, Boe­ren­kool, Kom­kom­mersCour­get­te, broc­co­li en asper­ges zijn reme­dies tegen wind­e­r­ig­heid. Fruit is essen­tie­el voor het gene­zen van wind­e­r­ig­heid. papa­ya, bana­nen, vij­gen, peren, kiwi, Appels en abri­ko­zen zijn een uit­s­te­ken­de keu­ze tegen winderigheid.

De sleu­tel tot ver­be­te­ring is het drin­ken van 0,5 liter sel­de­r­ij­sap in de och­tend op een lege maag. De sym­pto­men ver­dwi­j­nen niet van de ene op de ande­re dag, maar deze voe­dings­mid­de­len hel­pen de lever weer sterk te maken.

Het kost tijd voor­dat de gal­re­ser­ves zich weer opbou­wen. Iede­reen is anders, dus som­mi­gen zul­len mer­ken dat hun opge­bla­zen gev­oel erger wordt als ze puur sel­de­rie­sap en meer fruit, blad­groen­ten en groen­ten in hun die­et gaan opne­men. Als dit gebe­urt en het niet te wij­ten is aan ander voed­sel waar je mis­schien te veel van eet, dan komt het door­dat je lichaam gif­stof­fen vri­j­ge­eft. Het hers­tel van gal en zout­zuur kost tijd. Omdat de lever van iede­reen anders is, kan de gene­zing bij ver­schil­len­de men­sen ver­schil­len­de tij­den duren. Dit is waar sel­de­rie­sap een van zijn prachti­ge effec­ten ont­vouwt. Het komt het spijs­ver­te­ringsstel­sel bin­nen, wordt opge­no­men in de darm­wand en bereikt ook de lever. Daar revi­ta­li­se­ert het de lever­cel­len en treedt er ech­te ver­jon­ging op.
De belan­gri­jke fil­ter­func­tie van de lever kan niet meer optim­aal wor­den uit­ge­voerd als het fil­ter wordt gebl­ok­ke­erd door vet­cel­len of gif­stof­fen. We ver­wach­ten niet dat een stof­zu­igerzak optim­aal pres­teert als we het fil­ter niet regel­ma­tig ver­van­gen. Geluk­kig is het heel gemak­ke­li­jk om dit lever­rei­ni­gingspro­ces opnieuw te star­ten. Sel­de­rie­sap speelt hier een cru­cia­le rol, omdat het helpt al deze gif­stof­fen weg te spoelen.

Als u zich afv­raagt wat er in uw lever kan wor­den opgesla­gen, vindt u hier een klein over­zicht van de mogelijkheden:

  • Par­fums
  • Cos­me­ti­ca
  • Ben­zi­ne (door te tanken)
  • lucht­ver­frisser
  • Pesti­ci­den
  • Her­bici­den
  • gif­ti­ge zwa­re meta­len zoals kwik, alu­mi­ni­um en koper
  • oude medi­ci­j­nen
  • Ziek­te­ver­wek­kers zoals virus­sen en bac­te­riën en hun vira­le afval­pro­duc­ten en toxi­nes, vooral het Epstein-Barr-virus, HHV‑6 en HHV‑7, cyto­me­ga­lo­vi­rus, strep­to­kok­ken en E. coli

Ziek­te­ver­wek­kers voe­den zich ook met gif­stof­fen en gif­stof­fen. Daa­rom is de gewel­di­ge hulp van sel­de­rie­sap zo belan­gri­jk bij het ver­wij­de­ren van deze vira­le afval­pro­duc­ten en stuk­jes uit de lucht­we­gen. lever ver­wij­de­ren. Dit wordt bereikt door de spe­cia­le natri­um­clus­t­erz­ou­ten in sel­de­rie­sap. De vira­le afval­pro­duc­ten wor­den ver­zwakt en gedood als het sel­de­rie­sap de mem­bra­nen ver­wij­dert. Dit brengt de lever terug in een posi­tie om zijn nood­za­ke­li­jke bescher­men­de maat­re­ge­len en fil­ter­func­ties met vol­le­di­ge kracht en ver­jongde kracht te vervullen.

Sel­de­rie­sap kan ook hel­pen de over­tol­li­ge vet­cel­len in de lever op te los­sen en zo bijd­ra­gen aan de vers­ter­king. Niet te ver­ge­ten: het bevat ook vit­ami­nes en mine­ra­len die de lever direct voe­den en vers­ter­ken, waar­door dit sap een gewel­dig zelf­ge­ne­zend eli­xer en een tur­bo­boos­ter is voor iede­reen die blij­ven­de ver­an­de­rin­gen in zijn gewicht wil aanbrengen.

Dage­li­jks een hal­ve liter vers geperst dran­k­je op een lege maag Sel­de­r­ij­sap Drin­ken is een krach­tig wapen in de strijd voor een bevre­di­gend lichaamsgewicht.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands