Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Psylliumschillen

Psyl­li­um­schil­len zijn erg popu­lair als alter­na­tief voor eie­ren bij vega­nis­tisch bak­ken. Maar zijn ze wer­ke­li­jk zo aan te beve­len als alge­meen wordt aangenomen? 

Psyl­li­um­schil­len zijn popu­lair in gebak en brood bij vega­nis­tisch koken en bak­ken, omdat ze goe­de bin­den­de eigenschap­pen heb­ben en de gebak­jes beho­or­li­jk luch­tig maken. Daa­rom wor­den ze vaak gebruikt als eier­ver­van­ger.

Onze favorie­te auteur heeft slechts één keer, maar op een onmis­ken­baar nega­tie­ve manier, gere­age­erd op dit tren­dy kruidenmiddel. 

Daar­naast weet Munee­za Ahmed dat psyl­li­um­dop­pen zeer moei­li­jk ver­teer­baar zijn en irri­ta­tie en ontste­kin­gen in de darm­en kun­nen veroorzaken.

(Opmer­king van Team Cele­ry Juice: Munee­za Ahmed is waar­schi­jn­li­jk de bekends­te beoefen­aar in Ame­ri­ka, die een aan­tal jaren cliënt was van onze favorie­te auteur in ver­band met haar eigen ern­s­ti­ge ziek­te en zeer suc­ces­vol is geweest in het advi­se­ren van men­sen over de hele wereld vol­gens Ze geeft sterk aan­be­vo­len online cur­sus­sen en brengt, onder zeer com­pe­tent lei­derschap, een vers­ter­ken­de gemeenschap van men­sen samen die met deze ken­nis hun gene­zings­pad wil­len volgen.)

Verg­ele­ken met eie­ren lijken psyl­li­um­dop­pen geen ziek­te­ver­wek­kers te voe­den, maar ze kos­ten het lichaam nog steeds waar­de­vol­le ener­gie tij­dens de spijs­ver­te­ring. Deze infor­ma­tie is in tegenspraak met de wijd­ver­brei­de mening dat psyl­li­um­dop­pen eigen­li­jk de spijs­ver­te­ring zou­den moe­ten onder­steu­nen. Dit is dus nog een voor­beeld van de omvang van de wijd­ver­brei­de onjuis­te gezond­heids­in­for­ma­tie afkoms­tig uit de alter­na­tie­ve geneeskunde.

Als beter alter­na­tief voor bak­ken komen chia­zaad en lijn­zaad­meel in zijn recep­ten voor.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands