Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Welk water drinken?

Het onder­werp water is zeer divers en gaat vaak gepaard met veel vraag­te­kens: wel­ke pH-waar­de moet water heb­ben? Hoe kan ik mijn water het bes­te fil­te­ren? Dit arti­kel is bed­oeld om u een over­zicht te geven van het onder­werp water. 
Kraan met glas

Alkalisch water uit ionisatoren – een trendy valstrik

Stress op de darm­en en lever

Alka­lisch water kan uw darm­en over­be­las­ten. Het gevolg is dat de lever tus­sen­bei­de komt en al zijn eigen­li­jke taken opzij moet zet­ten. Zeker als je al last hebt van darm­pro­ble­men en een ver­laagd zout­zu­ur­ge­hal­te, moet de lever altijd te hulp schie­ten als je te veel water drinkt dat te alka­lisch (of te zuur) is. De lever geeft een bepaal­de vorm van gal af om het water op te van­gen en ver­vol­gens de pH-waar­de te ver­la­gen (of te ver­ho­gen) (zie ibid.).

Zware metalen in water

Onze favorie­te auteur raadt tren­dy water­io­ni­sa­to­ren dui­de­li­jk af. Niet alleen is de hoge pH-waar­de onguns­tig voor het lichaam, het groots­te pro­bleem is dat de meta­len pla­ten van de ioni­sa­to­ren begin­nen te roes­ten en klei­ne hoe­ve­el­he­den metaal in het water afge­ven. Omdat de ioni­sa­to­ren geen fil­ter­func­tie heb­ben, kan het zijn dat je met elk glas water meta­len bin­nen­kri­jgt. En omdat de meta­len door ioni­sa­tie wor­den geëlek­tri­fice­erd, heb­ben ze een nog schade­li­jker effect (vgl. Face­book Live: welk water kun je het bes­te drin­ken? van­af 22 juni 2020 van­af minuut 04:14 en minuut 41:30)

Kunstmatig water voor het lichaam

Alka­lisch water uit water­io­ni­sa­to­ren is lichaams­vreemd. Ons lichaam pro­be­ert vreem­de stof­fen zo snel moge­l­ijk kwijt te raken en maakt dan adre­na­line aan. Wan­neer uw lichaam veel adre­na­line aan­ma­akt, kunt u zich tij­de­li­jk beter voelen en dit kan ertoe lei­den dat u denkt dat water voor­de­len voor de gezond­heid heeft. Water met een van natu­re hoge pH is niet het­z­elf­de en moet daa­rom onder­schei­den wor­den van geïo­ni­s­e­erd water. Ook al ver­gt dit water wat ener­gie van het lichaam om de pH-waar­de te ver­la­gen, het heeft geen elek­tro­ly­se onder­ga­an en heeft dus niet het­z­elf­de nega­tie­ve effect op het lichaam (vgl. ibid. van­af 19:15). Het water wordt door het ioni­sa­tiepro­ces bescha­digd, gede­na­tu­re­erd en heeft daar­door voor altijd zijn vita­li­te­it ver­lo­ren. Zelfs vers citroen­sap kan het water niet weer tot leven bren­gen (vgl. ibid. van­af 15:35). Meer over het onder­werp “water revi­ta­li­se­ren” volgt later!

Ook voor rei­ni­gings­d­oel­ein­den heeft alka­lisch, geïo­ni­s­e­erd water geen voor­de­len. Het doodt geen ziek­te­ver­wek­kers en rei­nigt niet op magi­sche wij­ze uw groen­ten en fruit of uw lever (zie ibid. van­af 35.00 uur).

Kunt u onder geen enke­le omstan­dig­heid zon­der water uit ioni­sa­to­ren, dan geldt het volgende:

“Drink gewoon een beet­je als je het wilt drin­ken. Drink gewoon een beetje.”

Face­book-live ibid. 39:10

Welke pH-waarde moet water hebben?

Het is belan­gri­jk om indi­en moge­l­ijk water met een pH-waar­de boven de 8,0 te ver­mij­den, ook al beweert de hui­di­ge trend van alka­lisch water anders. 7,7 is de bes­te pH-waar­de voor drink­wa­ter. Voor alles boven en bene­den moet het spijs­ver­te­rings­sys­teem ener­gie ver­brui­ken om de pH dienovere­en­koms­tig te ver­ho­gen of te ver­la­gen. Pas als het water de juis­te pH-waar­de heeft bereikt, kan je lichaam het water gebrui­ken (Cle­an­se to Heal (p.125). Kindle-versie).

De twee soorten ‘levend’ water

Hydro­bio­ac­tief water: Hydro­bio­ac­tief water wordt aan­ge­trof­fen in fruit, groen­ten, krui­den en wild­voed­sel. Dit water bevat belan­gri­jke voe­dings­stof­fen en is goed voor je lichame­li­jke gezond­heid. Hydro­bio­ac­tief water wel “levend Water, dat uw cel­len beter hydra­teert dan gewoon water. Veel men­sen maken instinc­tief gebruik van deze ken­nis door een citro­en in het water te per­sen in pla­ats van gewoon water of vruch­ten­sap te gebruiken.

Cofac­tor­wa­ter: De ande­re vorm van ‘levend’ water wordt cofac­tor­wa­ter genoemd. Dit soort water kan infor­ma­tie absor­be­ren en uw geest en ziel spe­ci­fiek onder­steu­nen via de spo­ren­ele­men­ten, mine­ra­le zou­ten, enzy­men en secund­ai­re plan­ta­ar­di­ge stof­fen (zie ibid. p.30).

Regenwater heeft zijn vitaliteit verloren

Tegenwo­or­dig wor­den we ech­ter bloot­ge­steld aan meer gif­stof­fen zoals schade­li­jke che­mi­cal­iën, stra­ling en zwa­re meta­len in de lucht, waar­door de leven­ge­ven­de voe­dings­stof­fen in het regen­wa­ter steeds meer ver­dwi­j­nen en de neers­lag aan vita­li­te­it ver­liest (zie ibid).

De verschillende soorten water en filtertechnieken

Water­fil­ter voor thuis: Hij advi­se­ert om cont­act op te nemen met 3 ver­schil­len­de lever­an­ciers en dui­de­li­jk te com­mu­ni­ce­ren dat u zwa­re meta­len, ziek­te­ver­wek­kers, oplos­mid­de­len en petro­che­mi­cal­iën wilt laten fil­te­ren (vgl. Face­book-live Welk water kun je het bes­te drin­ken? Van­af 50:30).

Omge­ke­er­de osmo­se­wa­ter: Water uit omge­ke­er­de osmo­se­sys­te­men is niet dood, maar kan weer tot leven wor­den gewekt. Niet alle vas­te stof­fen wor­den uit het omge­ke­er­de osmo­se­wa­ter ver­wij­derd; er blij­ven er slechts enke­le over. De zor­gen dat water met omge­ke­er­de osmo­se u van mine­ra­len kan bero­ven van­we­ge het tekort aan mine­ra­len, zijn onge­grond. Het kan geen mine­ra­len van je weg­ne­men. Goe­de omge­ke­er­de smo­sis­sys­te­men fil­te­ren alle twi­j­felach­ti­ge stof­fen uit het water (Face­book-live zie idem van­af 54:50).

Gedi­stil­le­erd water: Een nega­tief punt om op te mer­ken is dat alle mine­ra­len uit gede­stil­le­erd water wor­den ver­wij­derd. Toch is gede­stil­le­erd water geen ‘dood’ water en kan dus weer tot leven wor­den gewekt. Boven­di­en is gede­stil­le­erd water vrij van ziek­te­ver­wek­kers en grot­ende­els vrij van meta­len en petro­che­mi­cal­iën. Het door­loopt ech­ter geen typisch fil­terpro­ces en is daa­rom niet helem­aal zuiver (Face­book-live zie idem van­af 57:50). Maar tegen alle fans van gede­stil­le­erd water zegt hij:

“Dat is pri­ma. Het zal je niet tegenhou­den om te gene­zen. Het zal je lot niet bepalen.”

Face­book-live ibid. 39:10

Bron­wa­ter: Bron­wa­ter is uit­s­te­kend zolang je geen goed­koop fles­sen­wa­ter gebruikt met toevoe­gin­gen zoals zout. Zijn aan­be­ve­ling voor rei­zi­gers is het stil­le water van Vol­vic. Een voor­deel van Vol­vic-fles­sen is dat ze niet van goed­koop pla­s­tic zijn gema­akt. Ook Fiji-water Hij raadt aan. (Face­book-live zie ibid. van­af 1:03:30).

Let op: We weten niet of de aan­be­ve­ling ook voor Euro­pa geldt of dat het pro­duct in dit land moge­l­ijk afwi­jkt van het Amerikaanse.

Bron­wa­ter: Toe­gang tot bron­wa­ter is niet het­z­elf­de als toe­gang tot scho­on drink­wa­ter. Zwa­re meta­len en ande­re veront­rei­ni­gen­de stof­fen kun­nen in bron­wa­ter wor­den aan­ge­trof­fen (Face­book-live zie ibid. van­af 1:06:30).

Ber­key water­fil­ter: Ber­key fil­ter­sys­te­men wor­den door hem aan­be­vo­len. Ze ver­wij­de­ren zwa­re meta­len, oplos­mid­de­len, petro­che­mi­cal­iën, farm­aceu­ti­sche pro­duc­ten en de mees­te ziek­te­ver­wek­kers (Face­book-live zie ibid. van 1:05:20). De Ber­key is goed­koop in ver­ge­li­jking met ande­re water­zuiver­aars en boven­di­en rela­tief onge­com­pli­ce­erd in gebruik en samenstelling.

Water­fil­ter karaf­fen: Deze snel­le en gemak­ke­li­jke metho­de van water­fil­tra­tie is niet echt effec­tief. Het gebruik van een der­ge­li­jke fil­ter­me­tho­de is beter dan het drin­ken van veront­rei­nigd kra­an­wa­ter, maar deze fil­ters ver­wij­de­ren ver­vui­len­de stof­fen niet vol­doende (Face­book-live vgl. ibid. uit 1:14:10).

Is het Berkey filter ook geschikt in Duitsland?

Of de door hem aan­be­vo­len fil­ter­me­tho­de ook geschikt is in Duit­s­land of Euro­pa, is bij som­mi­ge men­sen con­tro­ver­sie­el. Het staat bui­ten kijf dat de Ber­key gif­stof­fen effec­tief kan ver­wij­de­ren. Cri­ti­ci wij­zen eer­der op een ande­re micro­bio­lo­gi­sche situa­tie in Duit­s­land dan in de VS. Zon­der chlo­or aan het water toe te voe­gen (chlo­or hoort bij het drink­wa­ter in de VS!), zou­den de fil­ters gevoeli­ger zijn voor ziek­te­ver­wek­kers, dus hier en daar wordt gewaar­schuwd voor het gevaar dat de fil­ters in Duit­s­land en Euro­pa zou­den kun­nen mute­ren in een kiem­do­der. Wij con­fron­teer­den Ber­key met dit argu­ment en vroe­gen om een functienaam: 

Ons is ver­teld dat de zor­gen onge­grond zijn omdat de Ber­keys niet alleen voor de Ame­ri­kaan­se markt zijn ont­wor­pen. Ber­keys wor­den al 20 jaar met suc­ces ver­kocht in Euro­pa. Alle offi­ci­ë­le test­re­sul­ta­ten van Ber­key zijn bed­oeld om te beves­ti­gen dat de fil­ters altijd alle ziek­te­kie­men kon­den ver­wij­de­ren, onge­acht het watertype.

Revitaliseer water

Het water dat uit uw kra­an komt, heeft veel van zijn ‘leven­dig­heid’ ver­lo­ren ter­wi­jl het door de lei­din­gen van uw huis stroomt. Een paar scheut­jes citroen­sap zijn vol­doende om het water weer “leven­diger” te maken. De citroe­nen (of limoe­nen) bevat­ten het ‘leven­de’ water dat via de boom als regen­wa­ter in de vrucht terecht is geko­men (Face­book-live zie ibid. van­af 52.00 uur). Als je niet van citro­en- of limoen­sap in je water houdt, kun je ook sinaas­ap­pel­sap gebrui­ken, dat is na de ande­re twee citrus­vruch­ten het meest effec­tief (hoe­wel iets min­der). Of je nu gede­stil­le­erd water, omge­ke­er­de osmo­se­wa­ter of een ande­re metho­de gebruikt om je water te zuive­ren, een paar scheut­jes citrus zul­len je water leven­diger maken. De zon kan je ook hel­pen het water weer tot leven te bren­gen. Pla­ats een­vou­dig­weg een kan water gedu­ren­de 30 minu­ten in de zon (Face­book-live zie ibid. van­af 56.00 uur).

Conclusie

Ook al zijn er een aan­tal pun­ten waar­mee u reke­ning moet hou­den bij het kiezen van het juis­te water en fil­ter, u moet zich als het om water gaat niet onder druk laten zet­ten. Hel­aas is dit pre­ci­es wat net­werk­mar­ke­ting­ver­ko­pers van water­io­ni­sa­to­ren tegenwo­or­dig doen, door het pro­duct aan gezond­heids­be­wus­te men­sen te ver­ko­pen als een essen­tie­el ingre­diënt om gezond te wor­den. Hij heeft meer­de­re keren gezegd dat de fac­tor ‘drink­wa­ter’ niet zal bepa­len of je gezond wordt of niet. Het gaat er vee­leer om dat u de best moge­l­ijke bes­lis­sin­gen voor u per­so­on­lijk neemt en niet streeft naar per­fec­tie op dit onderwerp.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands