Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Waar moet ik op letten bij havermout?

Veel bak­re­cep­ten die hiera­an vol­doen, bevat­ten haver­vl­ok­ken, omdat haver een all­roun­der bli­jkt te zijn in een glu­ten­vrij die­et. Er zijn ech­ter een paar din­gen waar­mee u reke­ning moet hou­den als het om haver gaat. 
Havermout met houten lepel

Haver en havermout zijn een van de beste granen

“Voor men­sen die pro­ble­men wil­len voor­ko­men of voor men­sen die al chro­ni­sche pro­ble­men heb­ben die ze wil­len gene­zen, is het eli­mi­ne­ren van alle gra­nen behal­ve gierst en haver een manier om ver­der te her­stel­len en aan te sterken.”

Cle­an­se to Heal (pp.81–82) Kindle-versie

Gierst en haver zijn dus de gezonds­te gra­nen. Ze ver­ho­gen geen ziek­te­ver­wek­kers zoals strep­to­kok­ken of EBV en zijn gemak­ke­li­jker ver­teer­baar dan ande­re gra­nen. Toch is er haver geen gene­zend voed­sel:

“Gra­nen als gierst en zelfs haver voe­den ook geen ziek­te­ver­wek­kers. Maar als je er te veel van eet, leve­ren ze niet genoeg voe­dings­stof­fen. Ze nemen zove­el ruim­te in beslag omdat ze niet zove­el voe­ding bie­den als het voed­sel dat je zou kun­nen eten.”

You­tube: Gene­zen­de verhalen

Hoe­wel gra­nen zeer voed­zaam zijn, mis­sen ze de gene­zen­de fyto­che­mi­cal­iën, anti­oxidan­ten en spo­ren­ele­men­ten van een bes appels of een bana­an. Boven­di­en heeft het geen anti­bac­te­rië­le of anti­vi­ra­le eigenschap­pen. Maar deze zijn onge­loo­f­li­jk belan­gri­jk voor ons om ons­zelf te bevrij­den van chro­ni­sche ziek­ten (vgl. Face­book Live van­af 25 mei 2020 ).

Zoek naar de term ‘glutenvrije’ havermout

Haver is van natu­re glu­ten­vrij. Tij­dens de teelt en ver­de­re ver­werk­ing kan ech­ter bes­mett­ing met glu­ten­hou­den­de gra­nen opt­re­den. U bent ech­ter aan de vei­li­ge kant als u haver­mout koopt waar­op spe­ci­fiek het eti­ket ‘glu­ten­vrij’ staat (Her­ziene en uit­ge­brei­de edi­tie (pag. 254).Kindle-versie).

Heerlijke bakrecepten met haver en havervlokken

Ben je op zoek naar recep­ten met haver en haver­vl­ok­ken? Naast de onze popu­lai­re haver­mout­koek­jes Op onze web­site vind je nog tal­lo­ze ande­re recep­ten met haver of haver­meel. Vul in de zoek­balk rechts­bo­ven een­vou­dig de term ‘haver’ in en je kri­jgt een over­zicht van alle recep­ten waa­r­in haver­meel of haver­vl­ok­ken wor­den gebruikt.

Bron van leve­ring: Bestel glu­ten­vri­je havermout

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands