Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Koopt u liever biologische of conventionele groenten en fruit?

Koop ik lie­ver bio­lo­gisch of con­ven­tio­neel? Wat kun je het bes­te bio­lo­gisch kopen en wat is con­ven­tio­neel? Wel­ke voe­dings­mid­de­len moet ik indi­en moge­l­ijk bio­lo­gisch kopen? 

De vraag aller vra­gen: koop ik bio­lo­gisch of con­ven­tio­neel? Wat kun je het bes­te bio­lo­gisch kopen en wat is conventioneel?

Dit is waar­schi­jn­li­jk de vraag van veel men­sen als het gaat om de over­stap naar een gezon­der eet­patroon en hun eigen gezond­heid of de gezond­heid van ande­ren: koop ik bio­lo­gisch of conventioneel?

Kort gezegd kan wor­den gezegd dat con­ven­tio­neel voed­sel min­der voe­dings­stof­fen kan bevat­ten en meer ver­vuild kan zijn met gif­stof­fen dan bio­lo­gisch voedsel.

Biologische groenten bevatten ook vervuiling 

Ik vind het belan­gri­jk om te weten dat bio­lo­gi­sche voe­dings­mid­de­len ook bes­met kun­nen zijn met gif­stof­fen. Aan de ene kant met Chem­trails uit de lucht, ande­re milieu­to­xi­nes of b.v. B. met che­mi­cal­iën die nut­tig zijn voor het “pro­duc­tiepro­ces”. Het kan zijn dat som­mi­ge lever­an­ciers bij bepaal­de cer­ti­fi­ca­ten niet eens hoe­ven aan te geven waar­mee zij het ooit bio­lo­gisch gepro­du­ceer­de voed­sel na de oogst heb­ben behan­deld. Mede hier­door was ik al het voed­sel, zowel bio­lo­gisch als con­ven­tio­neel, zove­el moge­l­ijk op dez­elf­de manier. Ten­zij ik de oogst, leve­ring etc. pre­ci­es weet (boer om de hoek, bomen in het wild, voed­sel uit eigen tuin) – in het voor­deel van de ver­hoog­de pro­bio­ti­ca die op het opper­v­lak van onge­was­sen voed­sel te vin­den zijn.

Wat ik vaak hoor zijn uits­pra­ken als: “Eet geen con­ven­tio­n­ele sel­de­rie, je ver­gif­tigt jezelf.”, “Con­ven­tio­n­ele aard­ap­pelen bevat­ten gif­stof­fen omdat ze de bodem rei­ni­gen en daa­rom zijn con­ven­tio­n­ele aard­ap­pelen slecht voor ons.”, “Con­ven­tio­n­ele aard­ap­pelen toma­ten ver­er­ge­ren de sym­pto­men.”, en en en…

Onze favorie­te auteur zegt dat con­ven­tio­neel voed­sel meer ver­vuild kan zijn dan som­mi­ge bio­lo­gi­sche voe­dings­mid­de­len. Vol­gens hem wegen de gene­zen­de eigenschap­pen ech­ter zwaar­der dan de poten­tie­el ziek­te­ver­wek­ken­de componenten.

Hoe ziet de praktijk eruit voor mensen met een krap budget? 

Ik vraag je: wat eet een alleen­s­taan­de moe­der met twee kin­de­ren, die met ziek­te­ver­l­of is en heel wei­nig geld heeft, als ze zich geen bio­lo­gisch voed­sel kan vero­orl­oven? Con­ven­tio­neel voed­sel. Wat eet ik, iemand die zijn ver­loof­de onder­steunt, die min­der werkt voor zijn gene­zing (min­der stress) en als coach men­sen helpt, die door zijn lage­re inko­men nau­we­li­jks bio­lo­gi­sche voe­ding kan beta­len? Con­ven­tio­neel voed­sel. Zorgt dit ervo­or dat we langzamer gene­zen? Wor­den wij hier­door zieker?

Ruim 1 1/2 jaar gele­den had ik zove­el geld dat ik voor mijn ver­loof­de en mij­zelf zo’n € 400,- per week uit­gaf aan de bes­te bio­lo­gi­sche kwa­li­te­it. We aten een zeer divers, vega­nis­tisch en con­form die­et. Toch beland­de ik ruim een half jaar met ziek­te­ver­l­of met een burn-out. Ik heb geleerd: als ik het­z­elf­de bli­jf doen en denk aan wat me ooit ziek maak­te, zal zelfs het bes­te die­et me niet helpen.

Ik voel me momen­teel zove­el beter, omdat ik mijn uren op mijn werk heb ver­min­derd en voort­du­rend aan mezelf werk. Soms meer soms min­der. Slechts 3 stap­pen vooruit en 2 stap­pen terug. Ik betaal alleen ahorn­si­roop, Honing, Kom­kom­mers en bio­lo­gi­sche haver­vl­ok­ken. De rest is con­ven­tio­neel en het gaat beter dan ooit met mijn genezingsreis.

Ik wil graag uw angst voor con­ven­tio­neel voed­sel wegnemen.

Hoe­ve­el meer gene­zing kan een gro­te­re ver­schei­den­heid aan voed­sel u bie­den? Hoe­ve­el meer gene­zing kun­nen meer vri­je tijd en een lich­te­re porte­mon­nee u geven?

De rol van adrenaline

Weet je wat veel gif­ti­ger is dan alle gif­ti­ge deelt­jes in con­ven­tio­neel voed­sel? Adre­na­line – de meest gif­ti­ge stof op deze pla­neet, gif­ti­ger dan kwik. Adre­na­line komt onder meer vrij bij pijn, te lang niet eten of bij gedach­ten als angst, boos­heid en verdriet.

Als u zeker wilt zijn van uw voed­sel, kunt u op inter­net naga­an wat de meest bes­met­te voe­dings­mid­de­len zijn.

U kunt uw eten was­sen met warm water en een geur­vri­je, bio­lo­gisch afwas­mid­del gebruik.

Pro­be­er indi­en moge­l­ijk con­ven­tio­n­ele blad­groen­ten en krui­den te ver­mij­den. Als er geen ande­re optie is, vertrouw dan op je intuïtie.

Als je wilt, kun je de engel van de onschade­li­jk­heid vóór de maal­tijd vra­gen om er zeker van te zijn dat de daa­r­in aan­we­zi­ge stof­fen je geen scha­de toebren­gen. De engel van ver­ri­jking helpt je om de voe­dings­stof­fen in de voe­ding te ver­ri­jken op een manier die spe­cia­al op jou is afge­stemd, voor maxim­aal gene­zings­suc­ces en maxi­ma­le voe­ding voor jezelf.

Ter refe­ren­tie heb­ben wij hier een lijst gemaakt:

Voedsel dat conventioneel kan worden gekocht

Voedsel dat in biologische kwaliteit kan worden gekocht

Erw­ten (door gene­ti­sche manipulatie)

Koop indien mogelijk biologische kwaliteit, maar conventionele methoden kunnen ook: 

  • Aard­bei­en
  • Blad­groen­ten zoals salades en spi­na­zie
  • Bra­men
  • Fram­bo­zen
  • aard­ap­pelen (het is het bes­te om con­ven­tio­neel te schillen)
  • drui­ven
  • Was bes­sen en drui­ven goed

Wat moet ik doen als een voe­dings­mid­del niet op deze lijst staat?

Als het een schaal heeft, kunt u deze was­sen en ver­vol­gens de schaal verwijderen.

Als je de schaal niet kunt ver­wij­de­ren, was hem dan goed en vraag indi­en nodig de enge­len om hulp.

Wij dan­ken Mar­cel Utpa­tel voor dit artikel. 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands