Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ochtend routine

De zogen­aam­de leve­ront­las­ting­so­ch­tend is bekend gewor­den van­we­ge het ver­lich­ten van de lever en daar­mee het ver­be­te­ren van de ont­gif­tingspre­sta­ties. Deze och­tendrou­ti­ne bestaat in wezen uit drie ver­schil­len­de com­po­nen­ten en wordt hier in afzon­der­li­jke stap­pen gepresenteerd. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Als u nog niet bekend bent met de aan­be­ve­lin­gen van onze favorie­te auteur, dan geeft dit arti­kel u een kort over­zicht van de leve­ront­las­ting­so­ch­tend. Dit pro­ces zou een vast onder­deel van uw och­tendrou­ti­ne moe­ten wor­den, zodat u de opti­ma­le voor­de­len van de aan­ge­bo­den hulp­mid­de­len voor uw gezond­heid ervaart. 

1. Citroenwater

Voor een hal­ve liter Citroen­wa­ter (ZiWa) het sap van een hal­ve citro­en of limoen wordt toe­ge­voegd. Het water mag niet warm of heet zijn, maar moet op kamer­tem­pe­ra­tuur zijn. Het is moge­l­ijk om de hoe­ve­el­heid ’s och­tends te ver­ho­gen tot één liter ZiWa. Als het citroen­wa­ter te zuur bli­jkt te zijn, kan een thee­l­e­pel wor­den gebruikt Honing wor­den toe­ge­voegd. Voor beg­in­ners kan de hoe­ve­el­heid min­der dan een hal­ve liter zijn en lang­zaam wor­den ver­hoogd. ZiWa dient de lever als een zeer wel­ko­me spoel­ing na het har­de werk van de och­ten­du­ren. Het is een prachti­ge manier om het lichaam te hydra­te­ren. Met deze eers­te bouwsteen kun­nen de vri­j­ge­ko­men gif­stof­fen wor­den benut Och­tend rou­ti­ne alleen op de juis­te manier wor­den geëlimineerd.

2. Selderiesap als kern van je ochtendroutine 

Wacht na het citroen­wa­ter minim­aal 15 minu­ten, bij voor­keur 30 minu­ten, vóór het sel­de­r­ij­sap (SeSa).

De aan­be­ve­ling voor Och­tend rou­ti­ne is om elke och­tend op een lege maag minim­aal een hal­ve liter vers geperst sel­de­r­ij­sap te drin­ken. (De ZiWa maakt geen ein­de aan de nuch­ter­heid als de afstand tot het sel­de­rie­sap minim­aal 15 minu­ten bedraagt, bij voor­keur 30 minu­ten). Het sap mag geen toevoe­gin­gen bevat­ten, d.w.z. geen appel­sap, citroen­sap stil­s­taand water. Afhan­ke­li­jk van het seiz­oen en de groot­te levert één sten­gel bleek­sel­de­rij onge­ve­er 350 – 550 ml sel­de­rie­sap op. Sel­de­rie­sap ont­wik­kelt zijn prachti­ge effec­ten alleen als het puur wordt gedr­on­ken. Even­tue­le res­teren­de vezels moe­ten voo­r­af wor­den ver­wij­derd met een zeef of noten­melk­zak. De een­vou­digs­te manier om de bleek­sel­de­rij te per­sen is met een sap­cen­tri­fu­ge, maar een goe­de krach­ti­ge blen­der kan de bleek­sel­de­rij ook uit­per­sen. Het is belan­gri­jk dat er geen water aan de sel­de­rij wordt toe­ge­voegd, anders is de gene­zen­de werk­ing niet meer aan­we­zig. Na het men­gen goed zeven zoals hier­bo­ven vermeld!

3. Heavy Metal Detox-smoothie

De hea­vy metal detox smoothie (HMDS) wordt op zijn vroegst 15 minu­ten, bij voor­keur 30 minu­ten, na het sel­de­rie­sap gedr­on­ken. Voor veel vol­gers is dit der­de onder­deel de Och­tend rou­ti­ne het regu­lie­re ont­bijt. Het ont­gift niet alleen alle soor­ten meta­len, maar helpt ook pla­s­tic uit het lichaam te ver­wij­de­ren en stra­ling te ver­min­de­ren. De HMDS bestaat in essen­tie uit 5 belan­gri­jke com­po­nen­ten, plus bana­nen en sinaas­ap­pel­sap als glu­co­sed­ra­gers en voor een bete­re smaak. Het werkt het bes­te Hea­vy Metal Detox-smoothie, indi­en bereid met alle voor­ge­schre­ven ingre­diën­ten, maar het mini­mum voor een effec­tie­ve werk­ing is minim­aal 3 van de vol­gen­de 5 ingrediënten. 

Hoeveelheden van het 3e deel van de ochtendroutine 

Ingre­diën­ten voor de HMDS:

Alle ingre­diën­ten in één mixer Voeg toe en meng gedu­ren­de 1 – 2 minu­ten tot de gewens­te con­sis­ten­tie is bereikt. Als u na de HMDS hon­ger heeft voor een tweede ont­bijt, dan 2–3 appels met rode schil de bes­te keu­ze omdat ze de ont­gif­ting van zwa­re meta­len naar een dieper niveau tillen. 

Hon­derd­dui­zen­den men­sen over de hele wereld heb­ben van de zegen­in­gen gepro­fi­te­erd Och­tend rou­ti­ne her­ken­nen en dage­li­jks toe­pas­sen. Iede­reen is ver­ant­wo­or­de­li­jk om zijn eigen wel­zi­jn naar een beter niveau te til­len. Onze favorie­te auteur heeft ons de tools gege­ven om dit te doen, nu kan iede­reen ze krach­tig gebruiken!

Video: Maar­ja Urb

Muziek in de video: ben​sound​.com

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands