Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

80 dagen aardappel-mono-eetkuur

In dit erva­rings­vers­lag over de 80-daagse aard­ap­pel-mono-eet­kuur beschri­jft de auteur waa­rom zij voor deze kuur heeft geko­zen en waa­rom ze deze zeker zal herhalen. 
Verscheidenheid aan aardappelen in de mono-eetkuur

Dit jaar heb ik in de late win­ter en het vroe­ge voor­jaar een 80-daagse mono-eating-kuur geda­an en wil graag mijn erva­rin­gen met je delen.

Ik ben al 2 jaar op het gene­zings­pad en heb mezelf er vol­le­dig voor inge­zet en heb bes­lo­ten om van­af het begin alle no-foods te schrap­pen. Maar soms was de hun­ke­ring te moei­li­jk om te doorbre­ken, dus con­su­meer­de ik nog steeds zo nu en dan wat no-food. Mijn zwak­te was vet, brood­jes, zout en kaas. Ik had de hele week heel mee­gaand en goed gege­ten, maar toen ik ging win­kelen, zat ik opeens in mijn auto op de par­ke­er­pla­ats en at ik de lek­kers­te, knap­pe­ri­ge, zach­te, sap­pi­ge pret­zel­crois­sants met gei­ten­kaas. Wie heeft ze gekocht? Ik kocht ze, maar de virus­sen zei­den dat ik ze moest kopen! Ik zweer het.

Mono-eating reinigen als middel tegen winderigheid

Ik ben opge­gro­eid met het eten van voed­sel vol vet, glu­ten, heel wei­nig fruit en groen­ten, en helem­aal geen sala­de. En dit alles leid­de uit­ein­de­li­jk tot een opge­bla­zen gev­oel, wat ik nu wil­de aan­pak­ken met de mono-eating-kuur.

Voor­dat ik de mono-eten­de rei­ni­ging deed, had ik al een hal­ve en een vol­le­di­ge Ori­gi­nal 369 lever­rei­ni­ging geda­an en één keer een geavan­ceer­de rei­ni­ging. Intuï­tief wist ik dat de mono-eten­de rei­ni­ging mijn vol­gen­de ding zou zijn. Het was nut­tig om iemand op Insta­gram te vol­gen die dez­elf­de rei­ni­ging had geda­an en liet zien hoe het werd geda­an, zodat ik me een beet­je kon voor­be­reiden. Ik heb het hoof­dst­uk over mono-eten rei­ni­gen in het boek Genees jezelf heb het vele malen gele­zen en gewacht op het moment dat ik er kla­ar voor was. Op een dag pro­be­er­de ik de bana­nen­mo­no-rei­ni­ging, maar ik kon het maar 10 minu­ten doen – het was te zoet voor mij. Ik hou van fruit, dus ik maak­te me een beet­je zor­gen over hoe ik zou kun­nen over­le­ven zon­der fruit, maar alleen bana­an eten – dat is niets voor mij!

Op een dag was er een bij­zon­de­re vol­le maan en ik zag dat iemand op Insta­gram had gepost dat deze vol­le maan goed is voor ver­an­de­ring en rei­ni­ging, dus maak­te ik van de gele­gen­heid gebruik om mee te doen. En echt, ik voel­de me gesteund en vei­lig tij­dens deze reiniging.

Het begin van mijn mono-etende reiniging

De eers­te dag was ik een beet­je in paniek en had ik het gev­oel dat ik niet wist wat ik moest doen. Ik heb dus een soort over­brug­gings­dag geda­an door nog veel meer te doen Honing veel kokos­wa­ter gege­ten en gedr­on­ken. Na een tijd­je begon ik te kal­me­ren en begreep ik dat het allem­aal heel een­vou­dig was. Ik leer­de dat toen ik plotse­ling niets te eten had, ik… aard­ap­pelen Ik kon ze schil­len en in blok­jes snij­den, zodat ze heel snel ges­toomd waren. Ik hield van mijn in blok­jes ges­ne­den aard­ap­pelsnoep­jes. Ze sma­ak­ten echt zo zoet en goed. Wat mij opviel is dat ik er meer van moest eten toen ik ze schil­de en in blok­jes sneed. Als de aard­ap­pelen heel waren en met de schil er nog aan, waren ze voedzamer en kon ik er alleen min­der van eten.

Soms had ik momen­ten dat het las­tig was, dus heb ik de aard­ap­pel­blok­jes eerst ges­toomd en daar­na in de oven gegrild. Dat hielp en daar­na kon ik ver­der met ges­toom­de aard­ap­pelen. Soms vond ik de smaak van de varië­teit niet lek­ker, dan ver­pul­ver­de ik hem en voeg­de ik wat water toe om hem beter te laten smaken.

Volg je intuïtie 

Ik moet zeg­gen dat ik heel erg mijn intuï­tie heb gevolgd. Ik dronk 2–3 keer thee, één keer peper­munt­thee en daar­na citroen­me­lis­se, fram­bo­zen­blad en brand­net­el­thee. Soms dronk ik ook alo­ë­wa­ter omdat ik het ook vóór de rei­ni­ging had gedr­on­ken en daa­rom is het pri­ma om alo­ë­wa­ter te drin­ken. In eers­te instan­tie slik­te ik mijn voe­dings­sup­ple­men­ten (de helft van de dose­ring), maar op een gege­ven moment werd het mij te veel, ik stop­te met ze allem­aal en al snel weer Zinc En B12 toe­ge­voegd. Toen mijn immu­un­sys­teem op een keer wat zwak­ker werd en ik gor­del­roo­s­pi­jn in mijn schou­ders kreeg, bes­loot ik wat sup­ple­men­ten te nemen om het te stop­pen. Dat hielp snel.

Dus ik ging door – ik ging door met het koken van voed­sel voor mijn part­ner en ik reis­de zelfs om een gezin te bez­oe­ken en kook­te een week lang con­form voed­sel voor hen, maak­te taar­ten en diver­se heer­li­jke gerech­ten, maar ik had vre­de met mijn mono-eet­kuur en ik hield van aard­ap­pelen, dus ik had geen zin meer in iets anders, de geur van ander voed­sel was voor mij genoeg.

Geweldige aarding en rust van de Mono Eating Cleanse

Ik had het gev­oel dat ik echt geaard werd. Toen ik dat gev­oel een­m­aal had, werd ik rus­ti­ger en kon ik de zaken veel gemak­ke­li­jker orde­nen en orde­nen. Ik had het gev­oel dat mijn lever rus­tig begon te wor­den en dat ik de zaken veel gemak­ke­li­jker op orde kon kri­j­gen en de orde in mijn lichaam kon bewa­ren. Ik heb de vol­gen­de zin heel dui­de­li­jk begr­epen: Als onze levers scho­on en gezond waren, zou er geen oor­log op aar­de zijn. Dat is wat ik voel­de. Ik had het gev­oel dat als mijn lever de zaken op orde kon hou­den, ik de zaken op orde kon hou­den. Als mijn lever de zaken op orde kon hou­den, kon ik de zaken gemak­ke­li­jk op orde houden. 

Eigen­li­jk ben ik een gro­te puin­hoop, dus dit was voor mij een bij­zon­de­re erva­ring; ik ben iemand die orde in de zaken brengt. Ik merk­te ook dat ik niet zo emo­tio­neel op din­gen reage­er­de als vroe­ger, ik obser­ve­er­de men­sen die betrok­ken waren bij drama’s en raak­te er niet in betrokken. 

Veranderingen in het lichaam

En ik ben zeker bin­nen 7 dagen van mijn opge­bla­zen gev­oel gene­zen? Nee. Som­mi­ge men­sen pos­ten de foto’s en zeg­gen blij dat hun buik plat is na een paar dagen mono-eten. Dat was bij mij niet het geval. Eigen­li­jk wil­de ik dit die­et blij­ven vol­gen tot­dat ik merk­te dat er iets ver­an­der­de. Niet dat ik een plat­te buik kri­jg, maar dat ik voel dat mijn lichaam een stap ver­der is geko­men. Ik had geen idee hoe lang het zou duren en de weken gin­gen voor­bij zon­der dat ik zin had om de behan­de­ling af te ronden. 

Ik her­in­ner me dat er na 50 dagen iets begon te ver­and­e­ren, niet dra­ma­tisch, maar er was iets anders: ik had niet meer zove­el hard­heid in mijn maag en zag er niet lan­ger uit als iemand die zeven maan­den zwan­ger is. Ook kon ik weer wat strak­ke­re kle­ding dra­gen. Ik heb geen weegschaal, dus ik weet niet pre­ci­es hoe­ve­el ik ben afge­val­len, maar ik schat dat het 4–5 kg is. 

Niet genoeg bladgroenten

Mijn fout was dat ik tij­dens de mono-eating-kuur niet genoeg blad­groen­ten at. Ik heb gepro­be­erd. Zoals ik al zei, ik ben opge­gro­eid zon­der sala­de en pro­be­er­de pas sala­de te eten toen ik hal­ver­we­ge de twin­tig was, maar ik heb altijd weer­stand gebo­den aan het eten van blad­groen­ten. Ik heb ont­dekt dat het maken van sap de gemak­ke­li­jks­te manier is om ze te con­su­me­ren, maar ik weet dat blad­groen­ten de darm­en mas­se­ren, dus het eten ervan is beter. Het zou nut­tig zijn geweest om de Engel der Gewoon­te om hulp te vra­gen, maar hel­aas heb ik er niet aan gedacht om het haar te vra­gen tij­dens de mono-eten­de zuivering.

Op de 77e dag voel­de ik dat ik de rei­ni­ging NU zou afma­ken, maar dat luk­te niet, er is nog steeds iets mis. Dus ik dacht: ik doe het tot vol­le maan, dan is het pre­ci­es 3 maan­den. Maar het was op dag 80 toen ik op de grond lag en mijn oefen­in­gen deed en plotse­ling voel­de: het is nu genoeg, ik kan niet nog een aard­ap­pel eten!

Het einde van de zuivering

Ik ging naar de keu­ken en maak­te een smoothie van bana­an en sinaas­ap­pel, en nog een, en nog wat fruit. De vol­gen­de dagen waren een beet­je las­tig, ik wil­de te veel zwa­re din­gen eten, ik at wel wat, maar ik was altijd aar­dig voor mezelf en zei dat het goed was, dus na 3 dagen wil­de ik weer aard­ap­pelen en begreep dat aard­ap­pelen altijd nog steeds mijn favorie­te eten, het bes­te eten voor mij was ges­toom­de aard­ap­pel­pu­ree met vers ges­ne­den gele of rode uien of kno­flook en een beet­je ahorn­si­roop. Elke keer dat ik het gev­oel had dat ik iets mis­te, zorg­de dit eten ervo­or dat ik me vol en tev­re­den voelde.

Dat was mijn plan voor vandaag

In de ochtend:

  • 1 liter Citroen­wa­ter met Honing
  • 1 liter selderijsap
  • aard­ap­pelen
  • Kokos­wa­ter gedu­ren­de de dag

Mid­dag:

In de avond: 

  • 1 krop sla (niet elke dag)
  • 1/2 L kom­kom­mersap (2–3x per week)
  • aard­ap­pelen
  • 1/2 L Citroen­wa­ter met Honing

Deze rei­ni­ging was niet altijd gemak­ke­li­jk en het begin was het moei­li­jkst. Deze rei­ni­ging zal niet voor iede­reen geschikt zijn, maar het is de moei­te waard om het eens te pro­be­ren. De mono-eating-rei­ni­ging helpt din­gen gemak­ke­li­jker te maken – u hoeft niet na te den­ken over wat u eet, het is altijd het­z­elf­de en de her­senen kun­nen rus­ten. Ik heb echt geno­ten van deze erva­ring en zal de mono-eating-kuur zeker nog een keer doen, mis­schien vol­gend jaar op dez­elf­de tijd.

Auteur: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Maarja Urb
Maar­ja Urb 
Maar­ja Urb is foto­graaf en film­ma­ker en werkt voor ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties. Nadat ze zich­zelf van veel sym­pto­men kon bevrij­den, werd ze gezond­heids­coach en helpt ze nu ande­re men­sen met de ken­nis van onze favorie­te auteur. Na een aan­tal jaren in Duit­s­land en Zweden te heb­ben door­ge­bracht, woont ze nu weer in haar thuis­land Estland. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands