Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Hoe begin je op een verantwoorde manier met het veranderen van je eetpatroon?

Als u heeft bes­lo­ten uw die­et te ver­and­e­ren, vraagt u zich waar­schi­jn­li­jk af waar u moet begin­nen. Dit arti­kel toont u de belan­gri­jks­te stap­pen om aan de slag te gaan. 

Het ver­and­e­ren van uw eet­ge­woon­ten moet niet in één keer radi­caal wor­den door­ge­voerd, maar stap voor stap. Onze favorie­te auteur wijst er in zijn geschrif­ten en radioprogramma’s altijd op dat iede­reen anders is en zijn eigen tem­po heeft. Zijn mot­to is: Van­da­ag is de dag voor de vol­gen­de stap!
Hij zegt niet dat de hele berg in één dag beklom­men moet wor­den, maar eer­der stap voor stap in een indi­vi­dueel tem­po, geba­se­erd op ieders indi­vi­du­ele situatie.

Dit zijn de afzonderlijke stappen

 • Begin de och­tend met het drin­ken van 0,5 liter citroen­wa­ter. Hier­vo­or neem je zuiver water waar­a­an het sap van een hal­ve citro­en (zon­der vrucht­v­lees) is toe­ge­voegd. Dit citroen­wa­ter zorgt ervo­or dat alle stof­fen die je lever gedu­ren­de de nacht heeft gefil­terd ook daad­wer­ke­li­jk het lichaam kun­nen ver­la­ten. Als er te wei­nig vocht is, bli­jft het mees­te vocht in het lichaam en wordt het niet op de juis­te wij­ze uitgescheiden.
 • Ver­vol­gens advi­se­ert hij de 3 belan­gri­jks­te basis­voe­dings­sup­ple­men­ten. Dit zijn Vit­ami­ne b12 (Ade­no­syl & Methyl­co­ba­la­mi­ne), Zinc En vit­ami­ne C.
 • Een ande­re stap is om ’s och­tends elke dag op een lege maag 0,5 liter puur sel­de­rie­sap te drin­ken. Als je het citroen­wa­ter voo­r­af hebt gedr­on­ken, wacht dan minim­aal 20 minu­ten voor­dat je het sel­de­rie­sap toevoegt. Sel­de­rie­sap is een zeer effec­tief mid­del, maar ver­vangt het ont­bijt niet omdat het sap slechts enke­le calo­rieën bevat. Voor 0,5 liter vers geperst sel­de­rie­sap heb je minim­aal één hele sten­gel bleek­sel­de­rij nodig, dit is altijd afhan­ke­li­jk van de groot­te en kwa­li­te­it. Idea­li­ter gebruik je bio­lo­gi­sche sel­de­rij. Als dit ech­ter niet moge­l­ijk is, raadt hij aan om de con­ven­tio­n­ele bleek­sel­de­rij grondig te bors­te­len met een drup­pel bio­lo­gisch afwas­mid­del in het was­wa­ter. Zuive­ringszout wordt niet aan­be­vo­len. Het sap mag geen stuk­jes vezels meer bevat­ten, anders wordt het ver­werkt en ver­teerd door het spijs­ver­te­rings­ka­naal. Het moet ech­ter grot­ende­els onge­hin­derd door het spijs­ver­te­rings­ka­naal gaan, zodat het ove­ral in het lichaam zijn guns­ti­ge effec­ten kan ont­wik­kelen. Dus als er vezels in zit­ten, druk het dan nogm­aals door een zeef of zeef Zak­je noten­melk.

Iede­reen die deze eers­te 3 stap­pen al in zijn dage­li­jk­se rou­ti­ne heeft kun­nen inte­gre­ren, kan lang­zaam de vol­gen­de stap­pen integreren.

Wat kan er vervolgens veranderd worden?

 • Het is een gewel­di­ge hulp bij de dage­li­jk­se ont­gif­ting Hea­vy Metal Detox-smoothie drin­ken. Gede­tail­le­er­de infor­ma­tie hiero­ver vindt u in het vol­gen­de recept. De HMDS Veel men­sen drin­ken het ’s och­tends omdat het goed is Ont­bijt vervangen.
 • Boven­di­en is het belan­gri­jk om de zogen­aam­de no-foods gelei­de­li­jk en in uw eigen tem­po te eli­mi­ne­ren. Deze omvat­ten eie­ren, zuivel­pro­duc­ten, glu­ten, var­kens­v­lees, maïs, soja, koolzaa­do­lie, koolzaa­do­lie, glut­amaat en aquacul­tu­ur­vis. Dit zijn allem­aal voe­dings­mid­de­len die virus­sen en bac­te­riën voe­den of de lever over­ma­tig belas­ten en zijn taken veel moei­li­jker maken.
 • Tege­li­jker­tijd wordt het aan­de­el aan­be­vo­len voe­dings­mid­de­len ver­groot. Hier­toe beho­ren vooral groen­ten en fruit, krui­den en spe­ce­ri­jen, wil­de plan­ten en Honing. Vooral als het om groen­ten gaat aard­ap­pelen, zoe­te aard­ap­pelen En pom­poen.

Door geen voe­dings­mid­de­len te eli­mi­ne­ren en de hoe­ve­el­heid groen­ten en fruit te ver­ho­gen, wordt een ver­hoog­de ont­gif­ting in het lichaam gesti­mu­leerd. Elke ver­mij­ding van geen eten is een stap in de goe­de richt­ing, hoe klein deze ook lijkt. Het gaat er niet om dat je jezelf onder druk zet door strik­te, rigou­reu­ze ver­an­de­rin­gen en het gev­oel hebt dat je het zon­der moet doen en wat ik de hele tijd moet eten. Doe het in je eigen tem­po en over­be­last jezelf en je lichaam niet. Bli­jf in de goe­de richt­ing, maar ga er niet met hoge snel­heid van­door, dat is gewoon niet leuk. Ver­ge­et niet dat het lichaam tijd nodig heeft om zich­zelf te regu­le­ren en geduld met jezelf te hebben.

Dit is waar sel­de­rie­sap een van zijn prachti­ge effec­ten ont­vouwt. Het komt het spijs­ver­te­ringsstel­sel bin­nen, wordt opge­no­men in de darm­wand en bereikt ook de lever.
De belan­gri­jke fil­ter­func­tie van de lever kan niet meer optim­aal wor­den uit­ge­voerd als het fil­ter wordt gebl­ok­ke­erd door vet­cel­len of gif­stof­fen. We ver­wach­ten niet dat een stof­zu­igerzak optim­aal pres­teert als we het fil­ter niet regel­ma­tig ver­van­gen. Geluk­kig is het heel gemak­ke­li­jk om dit lever­rei­ni­gingspro­ces opnieuw te star­ten. Sel­de­rie­sap speelt hier een cru­cia­le rol, omdat het helpt al die gif­stof­fen weg te spoelen die onze favorie­te auteur ‘onrust­sto­kers’ noemt.

Als u zich afv­raagt wat er in uw lever kan wor­den opgesla­gen, dan is hier een klein uitt­rek­sel van de mogelijkheden:

 • Par­fums
 • Cos­me­ti­ca
 • Ben­zi­ne (door te tanken)
 • lucht­ver­frisser
 • Pesti­ci­den
 • Her­bici­den
 • gif­ti­ge zwa­re meta­len zoals kwik, alu­mi­ni­um en koper
 • oude medi­ci­j­nen
 • Ziek­te­ver­wek­kers zoals virus­sen en bac­te­riën en hun vira­le afval­pro­duc­ten en toxi­nes, vooral het Epstein-Barr-virus, HHV‑6 en HHV‑7, cyto­me­ga­lo­vi­rus, strep­to­kok­ken en E. coli

Dage­li­jks een hal­ve liter vers geperst dran­k­je op een lege maag Sel­de­r­ij­sap Drin­ken is een krach­tig wapen in de strijd voor een bevre­di­gend lichaamsgewicht.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands