Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Avocado-olie

Is avo­ca­do-olie een gezon­de olie? Dit arti­kel zal licht wer­pen op hoe gezond de olie wer­ke­li­jk is en waa­rom het belan­gri­jk is om onder­scheid te maken tus­sen avo­ca­do-olie en hele avocado’s.
Avocado-olie in glazen karaf

Avocado-olie is een van de gezondere oliën

Avo­ca­do-olie is dui­de­li­jk de bete­re keu­ze verg­ele­ken met koolzaa­do­lie, palm­o­lie of maï­so­lie. Geba­se­erd op Niveaus zon­der voed­sel je kunt zien dat de avo­ca­do-olie tot niveau 5 beho­ort. Koolzaa­do­lie, palm­o­lie en maï­so­lie zit­ten daa­ren­te­gen al op niveau 3 van onguns­ti­ge voedingsmiddelen.

Avocado’s en avocado-olie zijn niet hetzelfde

Oliën (bijv. avo­ca­do-olie, wal­no­ten­o­lie) wor­den door ons lichaam anders gebruikt dan hele voe­dings­mid­de­len (bijv. avocado’s, wal­no­ten). Zodra de olie de maag bin­nen­dringt, beweegt deze extreem snel naar het dun­ne darm­ka­naal, veel snel­ler dan wan­neer het een hele noot of een avo­ca­do zou zijn. Vet­ten uit onbe­werk­te voe­dings­mid­de­len komen ook via de lever­por­ta de lever bin­nen, waar ze ver­der wor­den ver­werkt en in een vei­lig tem­po in het bloed wor­den afge­ge­ven, zodat het hart niet over­wel­digd wordt door het hoge vet­ge­hal­te in het bloed. Oliën omzei­len dit pro­ces in de lever vol­le­dig en komen via de dun­ne darm recht­s­treeks in het bloed terecht.

Hier­door sti­j­gen de bloed­li­pi­den snel en dit leidt tot ver­dik­king van het bloed, een afna­me van het zuur­stof­ge­hal­te in het bloed, het vast­lo­pen van gif­stof­fen en het niet meer kun­nen wor­den uit­ge­schei­den van gif­stof­fen en gif­stof­fen. Veel olie in één keer vormt een groot gevaar voor het hart, daa­rom wor­den de bij­nie­ren gedwon­gen adre­na­line te pro­du­ce­ren als bloed­ver­dun­ner, wat op zijn beurt de bij­nie­ren op de lan­ge ter­mi­jn ver­zwakt (Rei­ni­gen om te gene­zen (pag. 82). Kindle-versie).

Conclusie

Pro­be­er waar moge­l­ijk water te gebrui­ken in pla­ats van olie tij­dens het koken. Als je niet helem­aal zon­der oliën kunt, is avo­ca­do-olie een goe­de keu­ze. Mis­schien kun je de avo­ca­do-olie zo nu en dan ver­van­gen door een hele avo­ca­do. Het vet in de hele avo­ca­do is aan­zi­en­li­jk gezon­der en omdat het lan­ger duurt om te ver­te­ren en door de lever te wor­den ver­werkt, heeft het een veel min­der stress­vol effect op je sys­teem. Je kunt er hier een vin­den Recept idee met een hele avocado.

Bio­lo­gi­sche avocado-olie:

Avocado-olie 1
Bestel avo­ca­do-olie

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands